HomeOverzicht van betrekkingen in Nederlandsch-Indië waarvoor met lands steun wordt opgeleidPagina 13

JPEG (Deze pagina), 1.48 MB

TIFF (Deze pagina), 15.52 MB

PDF (Volledig document), 24.24 MB

J A
. 20 21
-¢•1-è--=-¤-¤¤--
t Bcmmmg dm in Opleiding gedrag (jet toglagg Aanvang er duur Toelatingseischen. Uitzendingsvoorwaarden. Bezoldigingsregeling.
f I genomenen. der toelage, l
$_ï___
t "‘“""""’*"'*‘°'i" 1 J
J ’ J' _ e ­ uw - ·· ·= { loot) r gt `_ Ac tl t .l al i Men mag den leeftijd van 24 jaren Aan de uitzending is ver- Aan de betrekking van comlnies,
x` IH jl?“lul1;€lïH)bTbjJ«(ïç“ {ind! www vrïrçryagllég lllëïnäiïgaänlgowo- ` nog niet blereikt hebben en moet in bonden: waartoe degenen dè in Nederland
`“C len 0S_ =’ € tgtaa = en lenen met oen oog hnnnet `f het jaar, waarin de cursus aanvangt o_ vtlle ovettoeht naar opgeleid zijn, bij aankomst in Indie
T€l@fOOl`ldl€l1St. aankolnst ln Nederland voor of in het daaraan voorafgaande jaar, Nedel­laltdSeh_lllote ln de worden benoêmd, VCl'b0llCl€ll
t de ontlenenlnettlenongnjontoo ot, in bijzondere gevallen, te beoor- 2de ltloSSeI ook Voot het eene aanvangsbezoldiging van t .100
l dc oolelellnte aanvangt deelen in Nederland door den Minis- Wettlg gezlnt is maands, opklimmende met z tnteg;
l D tl t l t` ter van Koloniën, in Nederlandsch- . _ jaarlijksche VIbZl'h()()O'lllQCll van -5
J l"”­ °’ Oem ; nine door den Gouverneur­Ceneraal .b;@@¤@v¤¤r*¤¤l2Jg@b€ZOl CH r ama-iijrrstiiävënmgmg van
T 2 /r> Jaar. . . ’ diging van f 150 s maands ·
- J `ïmtbr"·lr#m‘m~Waar· J {ii?Zä裏äi€%«TJQê§,äEdáiè%‘§§3ä läïJ‘ï‘ i¤ge¤«J€m@r¤@¤¤r»gwaar* iïaläë * ‘*“°
mg td? Oplmdmg ä€Stlïl?·t’·k€n · gerschool voor jongens met5jarigen 3 Op ele toelage voor de Op` Na 3 jaren op ditmaximum gediend
l CCI Cl, Väl1I'l€€l 6 HHS €I' _ J ]€ldlylg 0phOudt_ Ingaanda . I I
l het Wonsehelllt neht eenmaal , cursus, van eene middelbare handels- . . U te hebben, worden de commiczen,
. _ J , I_ met den dag vaninscheping ­, , ,_
» ­ ­ school (met als onderbouw eene die ten volle voor hunne taak be
Y ; WOld9¤ V9lI9llg<ïl· ‘ . . naar Indië wordt de voor- , ­­ . ·
M · Hoogere Burgerschool met 3-jarigen looptgê bêzoldtgnw V€I_ rekcnd zijn, tot hootIdcoInnn1esIgp
J I? · . cursus), van een gymnasium of van , = _ t 450 ’s maands bevor err ,Illl we e
l een met genoemde scholen, in Neder- hoogd tot *209 Smaa“FlS’ betrekking, na wederom $ jaren, het
le l land door den Minister van Koloniën, C- 99¤9 t9g9mO9_tkOmm€ maximum van f 500 ’s maands ver-
Ji - J in Neaeriannscii-indie door den oen- ; i¤<l¤I,l<l>§l8Jr~J<>¤r¤Jtr¤Stï¤e krcègen wordt LI _ N CI I I
verneur-Generaal, gelijkgestelde in- J Väll · ovendien zijn e in e er ant
. ë richting van middelbaar? of gymna- l opgeleide ambtenaren benoembaar tot
J QJ siaal onderwijs. l de hoogere rangen, als kantoorchef
Een duidelijk leesbaar handschrift 1 J lste klasse (bezoldiging _t 600) en
`J is een vereischte. 1 hOOidkê1lltOO1'Ci’l€f(b£ëZOiCilglllgi:625­­-
J De surnumerairs moeten zich T t 850 ’s maands).
; metterwoon te Leiden of in een der Aan het beheer van een kantoor,
_ J · ‘ aangrenzende gemeenten vestigen. alsmede aan de detacheermg op het
i hoofdbureau, is eene toelage boven
I de vaste bezoldiging verbonden.
J , · Voorts staat voor hen open eene
. ‘ benoeming tot adjunct-inspecteur
J i (t 400-600), inspecteur 2de klasse
. (f 600-800) en lste klasse t 800-
j l f 1000), en hoofd­inspecteur, chef van
l den dienst, welke benoemingen echter
, steeds bij keuze plaats hebben.
te Cal]djdaaï-;Oj)d3r\*jjZ3rg_ BCYIHIVQ {1'lj lC€l‘gCld Atallvang der ioelage: e ‘ _VOQr Oplçldmg kqman m aamuef" J
‘ voor hen, die aan eene bij den aanvang der oplei- · l<·¤g_1¤¤e@l1@¤@¤ wt Nederlandsch` .
j Rijkskweekschool worden ding. F I“d'9· bëhoomndê tm de EJJt¤¤@€S¤h<=
Il ooeeleloI ten hoogstc toog _ en daarmede gelijkgestelde bevol-
l ’s jaars voor huisvesting Duur der toelage; I king, _dle voldaan hebben aan het t
en verpleging, zoomede voor de kweekelingen van tO9lat‘“gS’9Xam9“ dat mtndm Wordt J
it een vergoeding tot een door gemeentelijke en bijzondere i afg9“Om9_“ O"9Y99“kOmSt‘g hm m€9‘
'L den Minister van Koloniën kweekscholen als regel 4 en i "Olg9_?‘mk9l 25 van d9"9g9l9“ VOOY
tt vast te stellen bedrag en ten hoogste 5 jaar. t de R‘JkS‘kW€€kSChOlC“ Vëstgëstëld
{ll voor henI die hunne on- l programma, en op 1 April van het
leiding aan eene in het ge- l jaar, waarvoor de plaatsing als
lj not van eene Rnltsonomge l I kweekehng verlangd wordt, hun
E gestelde gemeentelijke of 15de jaar zijn ingetreden en hun
_ oljzontlete ltweeksehool l J 17de jaar nog niet volbracht hebben.
J äïääiäê“¢aï°?<0i‘ä%êiFï2
, bepalen bedrag. J
I
Ji
li `
B, J