HomeOverzicht van betrekkingen in Nederlandsch-Indië waarvoor met lands steun wordt opgeleidPagina 12

JPEG (Deze pagina), 1.07 MB

TIFF (Deze pagina), 15.41 MB

PDF (Volledig document), 24.24 MB

, beads ._f,.._.».-e-..s we ,.,¥ ma,. .,... z A ,A _ __? ï V _._,,;__oï geev.
18
19
r
‘ l
i Benaming der in opleiding Bedrag der toelage- Agmvgmg en duur · · ; . · l · ·
1 , §€llOI11Cl1C¤. dgy tgglagà v Toelatrngseischen. 1 Uitzendrngsvoorwaarden. Bezoldigmgsregehng.
« e 1
.._..ï_.
3 de eerste twee verhoogingen van f25
a ’s maands elk.
i De laatste driejaarlijksche verhoo-
, ging verbonden aan de betrekking
j , van ambtenaar der 4de klasse wordt
1 alleen toegekend aan hen, die voldaan
hebben aan het examen voor ambte-
· naar der 3de klasse.
1 , . De bezoldiging van ambtenaar der
` ; derde klasse bedraagtf400’s maands,
. lv _ met twee driejaarlijksche verhoogin-
j gen van f 50 ’s maands, alzoo tot een
j ¢ t maximum van f 500 ’s maands.
1 j j Aan den rang van ambtenaar der
1 4 tweede klasse is verbonden eene be-
- zoldiging van 1*500 ’s maands, met
2 1 twee tweejaarlijksche verhoogingen
i ­ van f 50 ’s maands, tot een maximum
1 _ van f 600 ’s maands is bereikt, terwijl
i . de ambtenaren der eerste klasse be-
1 zoldigd worden met: f 600, f 700,
i 1 1 _ f 800 en f 900 ’s maands, welke laatste
1 = bezoldiging aan de ambtenaren der
_ 3 · eerste klasse op f 800’s maands, mid-
. dels eene verhooging van de bezol-
j i l ding van t100 ’s maands wordt toe-
j 1 [ gekend na drie jaar dienst in dien rang.
j Q · Zij, die uitmunten, komen in aan-
jj 1 j j merking voor plaatsing bij de inspectie
tf _ g j der in- en uitvoerrechten en accijnzen.
Q; 1 1 Bij de inspectie bedragen de bezol-
lj j = digingen:
|’ { ` van adjunct-inspecteurf 500 tot f 700
j, I 5 j ’s maands, het maximum te bereiken
Q1 Q i door twee driejaarlijksche verhoogin-
'ig 5 1 gen van f 100 ’s maands;
jj i van af»ieelingschef­inspecteur f 500
,1 5 j ’s maands, met vier driejaarlijksche
1 1 l verhoogingen van f l00’s maands, tot
i, i . at J , f 900 ’s maands;
jj; I j 1 ` van inspecteur van f 700 tot f 900
tij _ ’s maands, te bereiken door twee twee-
. , jaarlijksche verhoogingen van f 100
ljl { i 1 ’s maands, terwijl bij gebleken ge-
'gi j ;_ ‘ schiktheid, ijver en toewijding, nog
1 . eene derde tweejaarlijksche verhoo-
J j ` j ging van f 100 ’s maands kan worden
j 1 _ toegekend, zoodat diens bezoldiging
j , ­ r gebracht kan worden op f 1000
t 1 1 ’s maands.
er 1 l
il ‘ ‘ i ‘
l
i $1 ‘
ii
1
ii
ä