HomeOverzicht van betrekkingen in Nederlandsch-Indië waarvoor met lands steun wordt opgeleidPagina 11

JPEG (Deze pagina), 1.35 MB

TIFF (Deze pagina), 15.39 MB

PDF (Volledig document), 24.24 MB

. 1 ‘ ·
rt
16 ~ 17
Benaming der in opleiding Aanvang en duur _ _ _ _ _ _ _
Bedrag der toelage. · _‘ Toelatingserschen. Urtzendingsvoorwaarden. Bezoldigrngsregehng.
k genomenen. der toelage. e .
» ‘
_...m......... ‘ ......._._..
XV]_ Candi(]a;;t=y·gg;jj·tggjj_ 0. Eene toelage van De toelage wordt het eerst * Voor opleiding komen in aamner- Aan de uitzendingis ver- De bezoldiging der veeartsen bc-
f 1000 ’s jaars; genoten: A king zij, die voldaan hebben aan het bonden: draagt f 275 ’s maands met drie twee-
Ol alsregeldoorpasgeslaagden `le propaedeutiseh examen genoemd in a_ vrlje Overleehl mm- jaarlijksehe en vier driejaarlijksche
1 , _` `_ _ _ _ voor het propaedcutrsch exa- - art. 1 van het Koninklijk besluit van ljeelel­lamlsel,_lmlle lllelele verhoogingen van t 75 ’s maands, dus
l *ï·*"¤ tC¥CmOCil‘°ml“€ men aande Veeartsenijkundige 27 Mei 1918 (Strzmslulrrd n°. 300). l klasse eek veel- het Welllg ten hoogste f 800 ’s maands.
l llïlloöölls) Wm ml hwgslc Hoogeschool te Utrecht en ­ gezin;) _Bevordering tot de hoogere betrek-
- 1 · plijft toegekend gedurende ten De Ccmvoorloopwc bCZ0l_ klngen bij dens veeartsenrjkundigen
ioogste 4 jaar. dwing vm H5O,s°lm,mdS dienst (adjunct-inspecteur en inspec-
­ ° ° ‘ ` ‘ ’ tenr) geschiedt bij keuze.
· lllg3E`£I`ldC IUCY don dag van Het V()()l'l]"I1]Cl] l')‘ïi’t°ll' de bczol"
" *"SCh<=¤*¤g uw *·1d*öa tnang als volgt te
_ ’ï· CCM)l€Q`Clll_OC_il<Ol“{“S t35O ’s maands met'verhoogingen
e l11d€l{O§iTt1lV()O1llltI`l.1Stlllg van f llzl l, 2 Cl] 41, jaar C11 5 yep.
l g Ell bêdmgc v¤¤t1250 ZOO" hoogingen van f 100 telkens na 3 jaar,
l . mm Cw bedrag van f3¤¤ ans nn r 1000 s nrnanan.
* ­ _ voor de aanschaftmg van
l een goed bacterien-micros-
1 1 ‘ coop metimmersie-systeem
1 5 en een Abbc’s verlichtings-
i , · apparaat.
k · X·']I_ Cam];daat=adSpipajjt=v€yj= f 1000 ’sjaars. De toelage wordt genoten _Voor· opleiding komen in aamner­ Aan de uitzendingis ver- Alsadspirant-veriticateurwortlteene
ç flcateurs bij de ln: cn Uit: l van den aanvang der opleiding klng zij, die voldaan hebben aan het bonden: bezoldiging vanf150 smaands genoten.
, _ .. 1 af en gedurende- ·als regel---- _ eindexamen eener hoogeie burger- (L Vrlle everleehl naar Benoembaarheid tot ambtenaar der
· _ VOC?] echte!] en ACC‘.l"Z€"· 2 jaar._ ` school met vijfjarigen cursus,dan wel Nedellamlselellkllë in dc ge vierde klasse wordt verkregen door
. in het bezit zijn van een daarmede klasse eek Veelllet Welllt, een in Nederlandsch-Indie at te leggen
l gelijkwaardiggetuigschrift, zooalsb.v. sem]; ° examen, waarvoor 1nen de bekwaam-
het eindexamen van eene hoogere ` s s_ l ­ heid kan geacht worden te bezitten,
[ handelsschool; in bijzondere gevallen in wanneer men met vrucht de opleiding
l ‘ . kan van dezen eisch worden afge- van f 750 ° in Nederland heeft genoten.
j ä weken. ’ _ Ook de benoembaarheid totambte-
ll . ­ , _C;€€llCVOOYlOOl§l§C b€ZOl‘ naar der derde klasse en hoogere
g çlisms van t 125 Smaänds, rangen hangt af van een in lndië af
lj l"g?‘?md_C mèt dell das van te leggen examen, dat eerst zal mogen
l jj · msclwpmg lim" l"dlC· worden afgelegd na vijf jaren dienst
r li 1 als ambtenaar der in- en uitvoerrech-
l ten en accijnzen.
ll . f Niemand wordt meer dan tweemaal
tot hetzelfde examen toegelaten.
jl ‘ ` - Aan de betrekking van ambtenaar
l l der vierde klasse is verbonden eene
lj; ~ , aanvangsbezoldiging van f 175
ji _ l ’s maands, welke door 5 jaarlijksche
‘ _· ` verhoogingen van f 25 ’s maands elk,
tl , , · £ 2 tweejaarlijksche verhoogingen mede
`ii ‘ ‘ » van 1*25 ’s maands en 2 driejaarlijksehe
l . verhoogingen van f 50 ’s maands, tot
il . f 450 ’s maands kan klimmen.
l l t De adspiranbverificateurs treden bij
lg l t V hunne aanstelling tot ambtenaar der
ll ' _ 4de klasse dadelijk in het genot van
l . .
al ·
il
l` ' 1
Lt i
il ‘ 1
ll
X `
ll
t