HomeOverzicht van betrekkingen in Nederlandsch-Indië waarvoor met lands steun wordt opgeleidPagina 10

JPEG (Deze pagina), 1.25 MB

TIFF (Deze pagina), 15.40 MB

PDF (Volledig document), 24.24 MB

z edevee- A... ......«.m..- . ; ee----2.. ­«
I
[ I
I 15
I 14
I I . 1 . .
Benaming der in opleiding Aanvang en duur ` I Toelatmgseischen. · Uitzendingsvoorwaarden. Bezoldigirigsreeeliiim
« •. tx h
tit Bedrag der toelage. I
I genomenen. der toelage. I I
_.._._....... i 1
i I I 1 .
I ‘ I I I ’s maands, Raadsheer van het Hof
I I f 1400 ’s maands, Procureur-Generaal
I 1 _ I van het Hof f 20000 ’s jaars, Advo-
l 5 I caat-Generaal f 1200 tot f 1300
I I I ’s maands, President van een Raad
_ I I i van justitie (opjava f 1400 ’s maands)
I I , I op de buitenbezittingen fl200 tot
I , I f 1300 ’s maands, Vice-Presidentf 12C0
· I I tot f 1300 ’snaa ds, Off' ` ·
I justitie bij een fäaalo van jdëiïfie EI;
‘i _ Z I ` java f 1200 tot f 1300 ’s maands) op
I I I de buitenbezittitngen f1000 ’s maands,
ti I I Landraadvoorzitter te Batavia, Sema-
I ¤ ä rang en Soerabaja f 1000 ’s maands.
1 I .
1 I ,
I 1 1
I I I
I _ _ _ 1 Voor opleiding komen in aanmer­ Aan de uitzending is ver- Bezoldiginw f400 ’s maands met zes
I XV. Cähdld33ï=GOUV€fll€IU€HtS­ In tomën It 6000- I De Iegemoetkommg In de I king Nederlanders of Nederlandsche bonden: verhoogingerï elk vanf 100 ’s maands,
I artsen I $ën<äIeIágëIeIIn‘^áoIêII geefàttttn I onderdanen die hebben voldaan aan __ 6 t ht waarvan de eerste na een jaar en de
j , _ tt_ _ W _. . , I. __ O, _ I e n » __ n_ ma n ‘ I een der volgende examens: a;__ Ynle ov noe naar ‘ overwe telkens na drie jaren dienst
itàïn‘;2§"1‘tê‘1$£z‘;.1nä1e2£¥ï2.‘l‘i2ïnï’§t£êJ;lï.ïgei‘ä;n.tä‘;ï§ä. sche termvnw ¤IIb€mI<I­. . Im ··= de mie klasëe word? toegekend we een nnnnnnnn
'oor verdere bijzonderheden zie hladz. 26 27.) D8 bêdfägên VHU (IC uit t€ (I. hêt €Xäm€11, OmSCh1‘€V€11 111 Cl€11 ook VOO1‘ l1€'[ VCttlg gezin; van tr 1000 >S maandS_
I betalen som in eens, alsmede « eersten volzin van de derde paragraaf _ Na net benaien van net nrte_diniOnin
van de driemaandelijksche ter- van artikel2van hetl<onink1ijk besluit _o· eene Vergoeomg voo? Ontvangen betmkkenen eene Opdracht
mijnen, wisselen naarmate de · I van 27 April 1877 (Staatsblad n°. 87) I nInn$nn§SI<oeIen Ien be‘ tOt hetbvolgen _ gedurende 6 tOt 7
geneeskundige student verder _ ' ofwelheteerstenatuurkundigexamen,V dragë Ven f 15003 · inaanden __ van €ä1l€€Ygal]ginbac_
I met de studie gevorderd is. I mits Zij den lêëfiijd Vêm 24 jäëïf ¤0g C €€n€VOOt.iOOptC,e beZOt_ teriologie en hygiëne,terv<ïorbereiding
I met hebben berend? I digäng van f25O’$bn1aandS, ` Xoor ttntnneti aanstaantden ïverkkring.
., · I b. net cniaiannisexn te 1 de I ingawde metdew dag van im E "° gel van ‘e“ eergange
I I t mêdtctnên olf Weth ttwêlêldnnaçu _ . inscheping naar indie eene toelage verbonden.Aandeartsen,
· ‘ I E e ur · a 1 in ci n ii
« ' I kundig examen mits zij den remain ‘ Ie me vnl?. eZe“.°“‘S“S eb en
I . 1 I ­ ’ ­ ­ _ · gevolgd (blijkende uit een daarvoor
1 van 26 jaar nog niet hebben bereikt 1 . . .
I. ° ’ ; uit te reiken getuigschrift) wordt
I C_ het doctoraal oxanien in 33l'lStOl”ldS de €€I'St€b€ZOldlg1l1gSV€T-
I ‘ medicijnen of wel het theoretisch I noogmg t¤eeeke_¤¤. _
I_ ` · geneeskundig examen, mits zij den · Ook VI'onWeIIJI<e Studenten moe
I. ‘ leeftijd van 28 jaar nog niet hebben I geneesknntoe I<¤t¤2¤@¤v¤¤rd@¤1¤1@id¤¤e
· _ _ bereikt; I ‘ in aanmer mg omen.
I I d. het eerste gedeelte van het prac- I
I.- · I tisch artsexamen,mits de betrokkenen j 1
ig I den leeftijd van 28 jaar nog nietI I
I hebben bereikt. ; Q
_ I De Minister van Koloniën kan in , I
· I Q I, bijzondere gevallen van de hier ge- I
IE ï·« stelde leeftijdsgrens afwijken. I ·
1 I 1 I
1 1 I I
I ; I I
IQ , I 1
lj 1 F I I .
‘t I 1
II r , I .
1I I
4
l
Ii
k
1 i