HomeEenige ervaringen opgedaan in de kolonie van Frederik van EedenPagina 9

JPEG (Deze pagina), 817.55 KB

TIFF (Deze pagina), 6.68 MB

PDF (Volledig document), 18.34 MB

F
E
i 7
lachbui uit te barsten. Ah! men tafelt juist, zoodat we waar-
schijnlijk in één oogenblik met alle kolonisten kunnen ken-
nismaken. Ontegeinzeggelijk leveren die menschen, daar ver-
< gaderd rondom den disch, eene leuke groep op, een’ schilder
niet onwaardig.
De jonge man met zijn lange, wanordelijk neerhangende
haren, opgestroopte mouwen, bloote beenen en borst, met zijn
j sandalen aan de voeten, hoe fanatiek blikken zijne donkere
oogen van onder zijn zware wenkbrauwen U aan. Deze hier,
'i aan dit einde der tafel, die zoo druk in gesprek is met de te-
genover hem zittende Engelsche dame, hij doet voor den eerst-
genoemden, wat het schrikwekkend uiterlijk betreft, niet onder
1 Buddhist noemt hij zich; tenminste, hij verbeeldt zich Bud-
; dhist te zijn. De imaginariteit is onbegrensd. Naast dezen,
ë zit een jongmensch met een werkelijk sympathiek uiterlijk,
j cloch smartelijk fanatieke oogen en een diep weemoedigen
ä , trek om den mond; zijne kleeding vormt een groot contrast
· met die zijner collega’s, gekleed als hij gaat in een net man-
j chester pak. Onze ongeveer drie-en-dertig­j arige vriend gaat
l geheel op in de pessimischtische theorieën van Schopenhauer,
L wiens ,,de Vl/ereld als wil en voorstelling" zijn Bijbel is. Hij
‘ staat des morgens op met Schopenhauer en met dezen legt hij
zich ter ruste. Grooter pessimist is er dan ook niet op de ves-
' tiging aan te wijzen; maar hierin verschilt hij geheel met zijn
leermeester Schopenhauer, die zich terecht of ten onrechte
een vrouwenhater noemde, dat hij nl. op iedere jong dame
l die op de kolonie verschijnt, tot ovelij de ooren verliefd raakt,
j een omstandigheid, welke naar ik vermoed, veel tot zijn pes-
j simisme bijdraagt. De verdere kolonisten zullen we maar on-
1 besproken laten, ze zijn variaties op hetzelfde thema. Op een
wil ik evenwel nog wijzen, ik heb dien voor, daar zittende te-
j gen den schoorsteenmantel; zijn uiterlijk is niet zeer gunstig,
{ niet waar? Hij doet niet zeer sympathiek aan. Ontbloot eer-
biediglijk het hoofd, hij vertegenwoordigt het Zmsizzm der ko-
j lonie. Vraagt ge, of dat ,,bestuur" ook anarchistisch is en ge
l vraagt dat natuurlijk en zijt daarbij verwonderd, dan kan ik
U antwoorden, dat de man met alle mogelijke richtingen con-
t form gaat. Hij noemt zich nl. anarchist. communist, theosoof,
I