HomeEenige ervaringen opgedaan in de kolonie van Frederik van EedenPagina 6

JPEG (Deze pagina), 752.40 KB

TIFF (Deze pagina), 6.68 MB

PDF (Volledig document), 18.34 MB

l
l
4
bijster goed is geslaagd. Maar: ,,de gustibus non est dispu-
tandum.”
't Ligt geenszins in mijn bedoelen een litteraire meditatie l
te leveren, daarvoor acht ik me primo niet ,,the right man on ‘
the right place" en secundo kon het omnogelijk mijn plan zijn
den ,,dichz‘eï" van Eeden, in zijn dichterlijke qualiteit nl., de
hoofdrol te gunnen in ’t geen ik hier den geachten lezers en
lezeressen ten beste wilde geven. Doch daarom evenwel zal ik j
nu en dan van een enkel zijner werken moeten gewag maken,
omdat die boeken een niet geringen invloed oefenen op E
die categorie van jongelui, wier reeds aangeboren sensi-
j tieve temperament en neiging om immer in het zwevende gr
. te zweven, hen zoo licht onder genoemden invloed tot stappen
i konden brengen, welke voor hun geheele leven tot schade
kunnen zijn. , .
De verdere motieven tot het schrijven dezer brochure zul- j
len blijken uit het geschrift zelve. é
Dr. Frederik van Eeden is naast dichter ook ,,sportman" i
niet dat Z.Ed. zulk een hartstochtelijk beoefenaar is van ver-
schillende takken van sport, maar het staat toch vast, dat ä
Van Eeden zich con amore toelegt op een zekere sportliefheb- l
berij, waarover straks.
Sommigen zijner vereerders en aanbiclders gunnen hem
ook gaarne een niet zeer bescheiden plaatsje onder onze wijs-
geercn, doch aangezien het 1nij tot nog toe onmogelijk voor-
komt uit zoovele knappen, die ons vaderland ons schonk, de
wi jgeeren te ziften, behoud ik mij in dezen een oordeel voor.
Vl/aarin dan die sportliefhebberij wel mag bestaan?
Sta mij toe U er mede in kennis te stellen en wil tot ,
i dat doel volgen naar het ,,Gooi".
In dcr tijd reeds lazen wij zoo nu en dan al wel eens ’t een ’
en ander over de anarchistische kolonies, welke de een na l
de ander in ons vaderland verrezen. Zeer verklaarbaar mag Q
mcn het noemen, dat de woorden anarchisme en anarchisten
eenige huivering wekten bij dezulken, die niet den werke- j
lijken inhoud en beteekenis van deze woorden, in betrekking
tot genoemde kolonies, kennen en nog zeer vervuld gaan van
de anarchistische aanslagen en bommenwerperijen van den
I