HomeEenige ervaringen opgedaan in de kolonie van Frederik van EedenPagina 26

JPEG (Deze pagina), 621.69 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 18.34 MB

1 . ..4. J.ïfï.1a.;«.:E·.;I,;ï’ ’”:` " aïäï, U f___àW W fig Y f l
r
Q
24
anden maakte; maar dan vijanden in den minst kwaden zin l
des woords.
`Wanneer zal er eens een goed schrij ver en dichter opstaan g
, die eene gezonde, Christelijke lectuur levert, tegenover de Q
vreeselijke, geestdoodende litteraire producten van den jon- V
sten tijd? Het is eein teeken des tijds, dat de huidige littera-
tuur zoo zwartgallig, zoo ontzettend zwaarmoedig is, want ze I
‘ is een uiting van den treurige geestestoestand der tegenwoor-
dige gemoederen. De ideeën van litteraire werken zijn zoo I
uiterst gevaarlijk, demonisch, zou ik haast zeggen, omdat ze ’
in zulk een eigenaardig, onwaar kleed gestoken zijn.
l In poëzie als in proza, is het thans de klank, de klank en 4
j melodie, allereerst welke haar moeten mooi maken, terwijl
beider strekking, die altijd in de tweede plaats komt, immer
E even vaag en onbestemd is en daarom niet bevredigend. Boe-
ken als die van Van Eeden, hoe mooi ze ook zijn mogen zijn
j nochtans zoo gevaarlijk want, zooals ik reeds meermalen zeid.e
ä de jongelui, die ze lezen, geraken onder hunne noodlottigen
l invloed en komen tot allerlei dwaze stappen.
Laten wij ons dan aangorden tot den strijd tegen alles,
§ · wat ,,Christus" loochent, want dat doen zij metterdaad, of-
schoon zij Hem met den mond roemen. Strijden wij met alle
kracht, die we in ons voelen tegen alle ziekelijkheid en zwart-
l galligheid.
l Vechten wij ook met mannenmoed, tegen alles wat van
God afvoert, niet in eigen kracht, maar gesteund en ge-
seliraagd door Godes Geest.
l De Bilt, 18 januari IQO3. i
iw
j i
l
lj,
l
j T
li ei