HomeEenige ervaringen opgedaan in de kolonie van Frederik van EedenPagina 25

JPEG (Deze pagina), 781.64 KB

TIFF (Deze pagina), 6.65 MB

PDF (Volledig document), 18.34 MB

i
23
stemming als de ware aan een iegelijk, die het maar gelooven
wil wordt opgedrongen.
Wij mogen het nu wel geheel eens zijn met Ed. Paulus,
, waar deze zegt: ,,De humoristen hebben het diepste, lijdenste
en lachendste hart van alle aardbewoners" maar er is nog dif-
‘ ferentie tusschen een humorist en een humorist.
Als men van Eeden in diens particuliere leven zoo’n
p beetje kent, komt men tot geheel andere vermoedens. Dan
" is de conclusie deze, dat zijn melancholie is een quasimelan-
cholie, geëxploiteerd tot andere, dan hooge en edele doel-
einden.
t Men herinnert zich waarschijnlijk het als feuilleton in de
Telegraaf gegeven verslag omtrent de beide kolonies in het
h Gooi door Mej. Hendrika Hendriks. Hoewel ik, gedurende
ii het bezoek aan de kolonies van l/lej. Hendriks niet daar ter
plaatse was heb ik het in haar later verschenen boekje vermelde
hypnotisatiefeit der varkens door Dr. v. Eeden, nader gein-
A formeerd bij toen daar verblij fhoudende kolonisten en dezen
verzekerden mij eenstemmig, dat die geschiedenis zich waarlijk
zoo heeft voorgedragen als l/[ej. Hendriks schreef.
p Van Eeden evenwel beweerde, dat mej. Hendriks eene
‘ grap voor ernst had aangezien, dus dat l/lej. H. op dat mo-
ment lijdende was aan eene illusie.
Daarom breng ik deze zaak ter sprake, om te doen uit-
. komen, tot welke grappen, een melancholicer zich kan laten
vervoeren. Want, feit is het, dat Dr. v. Eeden de varkens hyp-
` notiseerde of tenminste getracht heeft deze dieren onder hyp-
notisme te brengen.
. Geenszins was het mijne bedoeling om die geachte
lezers en lezeressen, die om zekere redenen veel van v. Eeden
mochten houden, eenige antipathie voor zijnen persoon op te
wekken. Volstrekt niet. Als mijn dure plicht evenwel, re-
1 kende ik het mij toe, het klare licht te doen vallen op iets, het-
welk zooveel nadeel heeft gewrocht en nog bewerken kan en
ook zal, indien het in stand blij ft. En al is het waar, dat men
de bewerkstelligers van zulk onheil niet mag scheiden van
hunne werken, dan moet men bedenken, dat het per slot van
rekening vershil in principen is, dat die mannen tot onze vij-
l