HomeEenige ervaringen opgedaan in de kolonie van Frederik van EedenPagina 22

JPEG (Deze pagina), 791.57 KB

TIFF (Deze pagina), 6.65 MB

PDF (Volledig document), 18.34 MB

2O
schappij-loontje waarvan ze voorzeker geen bokkesprongen
vermogen te maken, doch dat hun een weliswaar gezond, maar
een toch sober maal verzekerd. Dat men ook op de kolonie
nog van ,,afpingelen" weet, is dunkt mij onnoodig nader te t
i vertellen. Daarvan heb ik zelf bedroevende staaltjes gezien.
Die arbeiders wonen, zoo zij een gezin ten hunnen laste hebbeln
in een huisje op het terrein. ’t ls maar goed, dat ze hier niet
door de noodige fondsen worden geplaagd, want Van Eeden
is nl. tevens geneesheer. (hypnotiseur natuurlijk!) {
Ile zou de Nederlandsche Regeering er wel attent op wil-
lcn maken, dat de heer Van Eeden werkgever is, met het oog
op de ,,verzekeringsbank" weet U P ,
V Niet weet ik, of men tegenwoordig al zoo ver is geavan-
l ceeerd om den achturigen werkdag in te voeren; tijdens mijn I, j
j verblijf op de kolonie ging men dien tijd wel eens voorbij. i
De kolonie is den laatsten tijd evenwel zoodanig ,,versociaal-
democratiseerd,, (vergeef mij s.v.p. dit vreemde woord), dat
men tot de instelling van zulk een werktijd zeer best kon zijn
overgegaan.
De sociaal-democraten behoeven werkelijk niet zoo op de
kolonie ,,`lValden" te schelden in haar hoedanigheid als anar-
chistische kolonie, want dit is zij in geen enkel opzicht meer. ­
li Door verwatering der beginselen, blijkende uit de vaststel-
ling van een reglement en de ócxwemizzg van een bestuur, niet
ll; eens door de leden der kolonie zelve gekozen, maar op initia-
ji tief van Dr. v. Eeden aangewezen, voorts door het samenstel-
len van. een werkrooster, waaraan ieder kolonist zich stipt
jl; heeft te houden, op straffe van vermelding op het ,,bord" enz. ,
velt de kolonie zelf haar vonnis. Zeer opmerkelijk is het ook
dat die kolonies, welke 1nen begon haar geheel aan de anar-
l chistische en communistische beginselen te doen beantwoorden _
il na korter of langer tijdsverloop zich gedwongen zagen of uit-
;i een te gaan, of hare onderlinge verhoudingen te wijzigen.
Gaat men tot het laatste over, dan wijkt men ipso facto van
de aanvankelijke beoogde bedoeling af en houdt de kolonie '
daarmede op zich van het gewoone maatschappelijke leven te
j- onderscheiden. Dr. v. Eeden begrijpt dit, vermoed 1k, ook
zeer wel, doch men zal a priori moeten toestemmen, dat het
«.
ll E
ïjT’ l
E i
le

. I