HomeEenige ervaringen opgedaan in de kolonie van Frederik van EedenPagina 21

JPEG (Deze pagina), 789.79 KB

TIFF (Deze pagina), 6.68 MB

PDF (Volledig document), 18.34 MB

I9
instaan voor den noodigen arbeid ter produceering en kwee-
king der noodzakelijke behoeften, dan kwam daarvan zeker
niet veel terecht. Hunne physieke krachten schieten tekort,
,__ waar zij hun lichamen zien gezet aan zwaren landarbeid al
zijn ze theoretisch dan ook nog zoo goed onderricht (hetgeen
evenwel ook al zelden het geval is). Hunne teere, fijne han-
den, niet gewoon de spade te hanteercn, staan ten eene male
voor handenwerk geheel verkeerd.
" Ook de dames-kolonisten, natuurlijk van ’t zelfde kaliber,
zijn in haar vrouwenarbeid in het koloniehuis door haar ver-
richt eerder_tot last dan tot hulpe. Opgevoed als ze zijn.in def-
,__ tigen, maar vrijzmnigen en geëmancipeerden kring, kan men
ook niet van haar verlangen, dat zij, noch theoretisch onder-
_ richt, noch ooit practisch in het huishouden werkzaam geweest
zijnde, maar zoo eensklaps volmaakte huismoeders zouden
vertegenwoordigen.
Maar zooals ik reeds betoogde, kan een kolonie, hoofd-
zakelijk gevormd uit menschen., die op deze gewone aarde ei-
genlijk niet thuis behooren of liever er zich niet op hun plaats
gevoelen, niet vergen, dat haar leden, zoowel de mannelijke
als de vrouwelijke, maar zoo als bij tooverslag krachtige
.· werklieden en bekwame voor haar taak volkomen berekende
huishoudsters, zouden worden. Ik heb op de kolonie veel rare
dingen gezien en gehoord, maar die metamorphose der kolo-
nistjes nam ik nog nimmer waar, noch heb ik ooit gehoord,
dat ze zou hebben plaats gegrepen. Dr. v. Eeden echter heeft
` ze beslist noodig, zooals we zeiden, al dienen ze dan ook
maar alleen voor het toekijkend publiek, dat een hoog idee
à moet hebben van deze anarchisten kolonie. En waarlijk, men
koestert over het algemeen hooge verwachtingen van de ko-
lonie, helaas!
Zonder goede werkkrachten kan de kolonie toch niet zijn.
~, Daarom heeft onze diplomatieke Directeur eene andere ca-
tegorie van menschen geëngageerd. Dat zijn natuurlijk heel
gewoone alledaagsche menschjes, daglooners, als in de maat-
schappij door een patroon, hier ,,Mijnheer" van Eeden, zooals
zij Z.Ed. noemen, aangenomen, tot niet meer geschikt en be-
schikt dan tot landarbeid. Deze verdienen een gewoon maat-
^
A