HomeEenige ervaringen opgedaan in de kolonie van Frederik van EedenPagina 20

JPEG (Deze pagina), 801.73 KB

TIFF (Deze pagina), 6.68 MB

PDF (Volledig document), 18.34 MB

i
l .
18
maatschappij, die droomers geen plaats gunt. De vrede en
rust, welke hun gratis door die mooie boeken werd aangebo-
den en voorgespiegeld, bleek als klatergoud te zijn en met
den tijd toch duur te moeten betaald. Want daar zijn er, die ;.­
j het met hunne gezondheid moeten bekoopen, doch wat nog
lj ’t ergste is, velen kosten die grappen van zekere ,,sportman-
jl ncn" hunne zaligheid.
Erederik van Eeden, verstaat ge, welk aandeel ge hebt in
hun ongeluk? En dat alles mede door Uwe noodlottige spor- E
ij liefhebberij, want dat is die kolonie anders niet.
1 .
Toch zijn die steeds wisselende jonge menschen voor de 4,.
j reputatie der kolonie onmisbaar, zij geven de kleur aan de i
vestiging. Werlçeii kunnen ze natuurlijk niet; goed doordion- __
gen van de gedachte, dat op de kolonie gearbeid moet worden ii
i tot bekomen van het dagelijksch brood, komen zij niet op de
l° stichting. Den ganschen dag besteden zij met wat ronddren-
l° telen of vermaken zij zich met wat aardappelen rapen, niet
een eindweegs ’n te zware kruiwagen met mest kruien, of ze
jj gaan de kippen voeren, blijven een poosje naar de broeierij
jg kijken, al deze gewichtige werkzaamheden verrichtende onder
lj het verhandelen van allerlei niet minder gewichtige en ver- ­·
heven onderwerpen. Dat het _spir1tisme, hypnotisme en
dierlijk magnetisme het meest geliefde thema is, behoeft ze-
i' ker, niet betoogd, want er gebeuren zulke vreemdsoortige zaken
{ er doen zulke geheimzinnige verhalen, in verband met die ver-
melde wetenschappen, de ronde. Reeds eerder zeide ik im- `
niers, dat het wel eens spookt op het stichtingsterrein. Frederik
van Eeden, de spiritist en hypnotiseur in optima forma, à
j moet meermalen geestverschijningen hebben gezien van de be-
wuste jongelui, die zichzelf om het leven brachten.
jl VX/`elke geest er dus steeds onder de kolonisten heerscht,
laat zich licht verstaan en dat er onderwijl niet veel wordt
jj uitgericht, spreekt van zelf. Ze zien er anders wel als echte ,,`
werkezels uit die jonge juf ach ik meen, jonge mannen, op
hun bloote voeten, soms echter tegen den harden grond be-
jl veiligd door een paar sandalen, met hun verwilderde, lange
hoofdharen, zeer poëtisch! Maar och als de heeren moesten
U
E
lj.
l .i
ill
ii
Q . 2