HomeEenige ervaringen opgedaan in de kolonie van Frederik van EedenPagina 19

JPEG (Deze pagina), 752.14 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 18.34 MB

I7
belooft slechts Hij, Uw Heiland, Uw Hemelschen Vader, die
ook U liefheeft in Zijnen Zoon en U noodt met alle bezwaren,
hoe gering ze ook wezen mogen te komen tot Hem, die Geest
. is en die zich nog nooit heeft onbetuigd gelaten aan den geest
Zijner kinderen, wanneer ze met een dorstend hart en verslagen
geest, ootmoedig genade smeekten aan den Genade­Vader!
Maar neen de booze, arglistige slang heeft zijn gif reeds
gespuwd en dat venijn heeft gewis gewerkt.
` Op! naar ‘vValden, het land mijner droomen, op naar den
gouden geluksstaat, waar de ,,vrede" is te vinden voor mijn
moede ziel. Op, naar den aardschen ,,Devachan". Daar zal
­ , ik leven kunnen, zooals ik moet, beantwoordend zoo aan mijn
l¤oog­heilige roeping! Ik zal mij kunnen neervlijen daar aan
de borst van e‘ene.(n), die mij begrijpt, die weet, wat mijn dof-
matte ziel van noode heeft, want ik snak naar sympathie, naar
meciegevoel, naar liefde, met hartstochtelijk, mateloos ver-
langen!
Niet jezus van Nazareth, maar Frederik van Eeden is de
,,man van smarten,,. Bij hem zal ik welkom zijn, bij hem al-
leen zal ik bij machte zijn te leven zooals het betaamt, d. i.
naar de anarchistische, communistische idee. Naar ,,W&ldC11,’
dus, idyllisch liggen daar die hutjes, half verscholen achter
heerlijk geurend dennenhout, me·t mooie, kleine, ouderwetsche
vensterkens even boven den grond, daar zal mijn dichterziel
zich kunnen verlustigen in het droomen over methaphisica,
van daar uit zal ik mijn hervormingswoorden kunnen slin-
geren in de wereld, daar zal ik droomen, bedwelmd en tevens
geestelijk verlicht, onder den geur van wierook en myrre. ’k
Ga dan naar de vale, paarse heide, bij ’t avonden om te sta-
ren in de gouden grot van ,,de kleine johannes !" ...............
.............................. Ach, ’l. was toch lang niet wat ze
zich e-rvan hadden gedacht, gehoopt, neen geweten. Ook daar
~ was het nur Schein.
Moedeloos en teleurgesteld gaan ze henen, teruggesmeten
worden ze in het alledaagsche, prozaïsche, practisch leven, dat
pioduetieve, helder denkende mannen en vrouwen eischt, meer
dan iemand anders komen ze in pijnlijk conflict. met de
,,st1·uggle for life,, want ze zijn voor goed bedorven voor de