HomeEenige ervaringen opgedaan in de kolonie van Frederik van EedenPagina 18

JPEG (Deze pagina), 711.83 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 18.34 MB

1
l
l 16
l Eens heb ik van dichte nachtschaduw
Het luchte, vluchtige vlieden beklaagd. .
l Maar nu, maar nu!
Nu glijden de tijden zoo langzaam aan, .
De dagen, de tragen ze willen niet gaan
En lang, lang, lang zijn de nachten.
,i Eens hield ik de goudene uren te goed
” Voor klachten `
Eens vulde ik den levenden, helderen dag
I Met bloemen van blijheid en liederen zoet
Maar ach, maar ach. ‘ t
Nu zullen zich vullen zoo nacht als dag
lg Van bange gezangen en droef geklag
, En lang, lang, lang zijn de uren der nachten.
Intens mooi, zoo zangerig, dat is poëzie. De oude hei-
denen zeiden toch ook maar wat goed: ,,Omnis creatura inge-
, miscit . Alle schepsel zucht. Ook ik lijd en wil lijden, ’k
` moet in smart vertoeven, ik kan niet zonder haar, zij is mijn
troost. lk wil wel weenen om de slechte, slechte wereld, om
A ' het leven, dat is één lange, bange tragedie, één narvante mi-
sère!
. Z‘­’aarheen zal ik mijne moede schreden richten?
i, O, mijn lieve jonge vriend en vriendin, ach, vliedt tot het
lii kruis van Golgotha, tot den Man van smarten met den door-
, nenkroon, dien Hij droeg aan dat kruis voor ons allen, ook
voor U persoonlijk; voor ons allen, ook voor U zelf liet Hij,
j de Heiland Zijn leven om ook U ten Redder te wezen. Hij
i i alleen, geeft den moede kracht. Hij roept U ook, werp·t dan
’ [ al Uw leed en bekommernissen op Hem, de Redemptor muncli.
De verlosser der wereld wil ook Uw verlosser zijn. Ach,
p waarom toch zoudt ge blijven in Uw jammerlijken toestand, ~
in Uw smarten, terwijl de leniger-van-alle-smart U wenkt om
toch niet langer te toeven. Vl/`at baten U toch Uw wijsgeerige
phrases, wat schonk U het nevelachtig gefilosifeer der Bud-
dhisten, welk heil gewerd U in Uw vervloeien in de occulte
dingen? O, weet, rust en vrede, die alle verstand te boven gaan