HomeEenige ervaringen opgedaan in de kolonie van Frederik van EedenPagina 17

JPEG (Deze pagina), 671.08 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 18.34 MB

IS
kel, Marx, enz., enz., enz., allen, bijgestaan door
mannen als Dr. Frederik van Eeden, Kloos, Couperus,
Van Deijssel niet te vergeten, en Henri Borel, die ook wel
._ het zijne zal bijbrengen, wanneer de dag des Gerichts zal z.jn
aangelicht, hoe zal dan uw antwoord luiden ter uwer veront-
schuldiging tot den rechtvaardigen Rechter l? VVee U, wee U,
God laat zich waarachtig niet bespotten en zal rekenschap ei-
sehen van de zielen, die Gij gesleept hebt naar de holen van
‘ jammer en pijn.
Geen Historisch-llaterialist nog behoeft Gij te zgn om
des satans macht te bestendigen en uit te breiden. Uw slang-
j . achtigheid ligt juist in Uw quasi-hooghouden van een godje
van uw eigen maaksel!
Hoe komt het, dat die jonge mannen en jeugdige meisjes
zoo vroeg reeds moe zijn hun leven. Hoort ze ammeren! Ze
schreien:
’k Heb zooveel behoefte aan liefde, aan smart, aan lij-
den, ach mocht ’k maar eeuwig mijmeren en droomen ; kon ik
maar immer leven in de zwarte smartsfeer. ’t Leven is zoo
droef, zoo bang en naar. De wereld zoo vol slechts, banaal
wreed en onwaar. `t ls alles maar schijn in de wereld. VV at is
waarheid? Niets vagers, relatievers dan dat. Het leven is één
zelfbedrog; daarom is het mij niets meer waard ; mij is afge-
zogen, langzaam maar zeker, alle geloofszekerheid. Och, was
ik maar dood. Schopenhauer beredeneert en sofeert dat zelf-
moord ecn verheven daad en uiting van moed is, en hg heeft
gelijk. Maar ik bezit dien moet niet.
'n Mooi boek, dat ,,Ellen" of ,,het lied van de smart" van
V an Eeden, innig mooi, dat is nu de ware, de reine, de zali-
‘ gende melancholie, het ééne noodige. Van Eeden wilde im-
mers zelf ook maar dood zijn, dood, dood, dood, ach was ik
maar dood !
« 'k Wil hem graag gelooven als Van Eeden zingt, dat hij
snachts niet slapen kon en dat hij van zins is eindeloos door
te weenen. lloor maar, hij zingt het zelf :
Eens heb ik de dalende zon gevraagd
Te wachten,