HomeEenige ervaringen opgedaan in de kolonie van Frederik van EedenPagina 16

JPEG (Deze pagina), 734.61 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 18.34 MB

I4 -
l
E rechtigheden een plaats vinden, willende niet gelooven, dat
hunne beschouwing zeer eenzijdig is en dat imlcr rack/gmzeml
Chriszcïz zulk een toestand niet kan dulden en er ook tegen
vecht met alle kracht, die hij in zich voelt. Een Christen ’·
l zal zeker het oog niet sluiten waar hem de wonden der maat-
i sehappij worden bloot gelegd, waar men hem op wanverhou-
i dingen wijst, maar in de middelen, welke hij aanwenden zal
tot heeling dier wonden en verbetering dier fouten, daarin
onderscheidt hij zich van den revolutionair. i
j Aldus schrij ft zoo terecht Mr. Anee Anema in Tweeërlei
j Democratie: ,,Een werkman, die voor zijn tijd ten bate der in-
dustrie is afgebeuld en dan in een armhuis sterft, dien maakt ‘
de maatschappelijke ordening het onmogelijk, fier als beeld-
», d1 ager Gods door het leven te gaan. Ongezonde woning,
‘ overmatige arbeid, gebrek aan de noodige russtijden, een loon,
te karig om er met een huishouden van te leven, wil G0rZ nic!
en kan God niet willen !"... en iets verder: ,,Het brood des be-
scheiden deels voor elk, geen avcmïkzczai, maar dan ook geen
gebrek is de maatstaf, die Gods woord zelf ons stelt.
Maar die jonge, dweepzieke menschjes, ze waanden zich
geroepen om zich op te werpen tot wereldhervormers, en acht-
ten geen middel te kras, doch ze bemerkten al spoedig, dat
l hun kamp op een nederlaag zou uitloopen, dat hun strijden
l ijdelheid was, werden wanhopig daardoor en trachten de sa-
, menleving, welke hun walgt en die hun te zondig is, te ont-
vluchten. ·
Arme, beklagenswaardige, bedrogen en misleide jonge
levens!
i Ik weet het o zoo goed, dat gij niet alleen de schuld p
draagt van uw krank-worden lk weet dat er nog geweten- G
i looze mannen zijn, misbruik makende van uw dikwijls aange-
l boren over-gevoeligheid en geestdrijverij en hartstochte-
lijkheid, die mannen, ik weet het bij ervaring, warmden u in "
deze mate op door hun schreiende en weeklagende boeken, nu
eens vol haat, onder het masker van een nieuw uitgervonden
liefde, dan weer vol van tot zelfmoord en zwaarmoedigheid
aanzettende jeremiaden over slechtheid der wereld.
O, Schopenhauer, Strauss, Nietsche, Stirner Hegel, Haee-