HomeEenige ervaringen opgedaan in de kolonie van Frederik van EedenPagina 15

JPEG (Deze pagina), 778.86 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 18.34 MB

i
IS
dcrscheid geheel-onthouders zouden zijn, och neen, van zulk
een streng ,,r1gorisme" zijn ze niet gediend. Zoo nu en dan
mag men wel eens minder nuchter thuiskomen, als het maar
L niet te veel in het oog loopt.
Zal ik het sluiertje nog verder oplichten?
Een klein tipje nog slechts?
’k Doe het ook liever niet, ’t wordt dan zoo griezelig, het
I riekt daar een weinig banaal en vies. ’k Wil ook geen schan-
ä ``ii daaltjes-aan-den-dag-brenger zijn, daartoe ben ik niet realis-
` i` · tisch genoeg.
Wie maken de bevolking uit dezer kolonie? Hiervoor had-
den we reeds gelegenheid met enkele kolonisten nader ken-
nis te maken.
, Om te beginnen noem ik de reeds eerder vermelde idealis-
S- tische jonge menschen, waarvan velen eene eventueele betrek-
king of positie in de maatschappij beneden zich achten en meen
den dat ,,Valden" was het ,,El Dorado" voor hen, waar ze hun
hoogzwevende idealen verwezenlijkt zouden zien ver buiten het
gewoel van de nietige, kleinzielige menschjes, wier leven daar
henen glijdt zonder eenig mooi doel, zonder illusies, niet ken-
nend, mee-voelend en willend begrijpen, wat hun, overgevoe-
e lige zielen als ze zijn, zoo hoogheilig is, omdat ze geheel in
beslag zijn genomen door hunne materieele zorgen, hun lage,
dierlijke hartstochten, de spil waarom heel hun bestaan draait,
het centrale middelpunt waaromheen zich hun altijd even ego-
centrische gedachten bewegena En zij, de kinderen, die hier op
` aarde eigenlijk niet thuis behooren, zij vinden dat een einde-
loos ploeteren (en is dat niet het lot van de massa?) in onge-
zonde fabrieken en werkplaatsen, nimmer beschenen of verlicht `
door een aureool van hooger, mooier en breeder leven, dag in
dag uit, van vroeg morgens, als de zon nog niet eens is aange-
{ gloord tot dat de avond reeds lange is gedaald ; en steeds dat-
`_ zelfde zwoeg-leven iederen doffen dag opnieuw, tot de dood
ii komt omvatten, die armen en vergadert hen tot hunne vaderen,
al even groote stakkers, zij vinden en met recht dat banaal en
onrechtvaardig.
l/[et het oog daarop strak gericht vervallen ze in een an-
der uiterste en vloeken een maatschappij, waar zulke onger-