HomeEenige ervaringen opgedaan in de kolonie van Frederik van EedenPagina 13

JPEG (Deze pagina), 763.05 KB

TIFF (Deze pagina), 6.67 MB

PDF (Volledig document), 18.34 MB

II
het zoo is, dan zal het spoedig gebleken zijn, dat een samenle- `
ven en -wonen in kcommunistisch verband op den duui on-
houdbaar wordt, omdat men afstuit op de individueele karak-
, terverschillen der onderscheidene kolonisten. Het samen-
wonen in één huis, ziet men thans in, dat aanleiding geeft tot
het voet ge·ven aan veel krakeel en tweedracht, inclusief tot
het vormen: ,,des grands diseurs de petites choses" afgezien
nog daarvan, dat de meeste kolonisten uit den aard der zaak
tot dit ras menschen behoort.
` ·‘­» Trouwens Dr. van Eeden is diplomaat genoeg om dat te
1 hebben ingezien. Hij heeft zich dan ook steeds buiten com-
., munistisch verband gehouden.
Reeds eerder heb ik van het ,,bestuur" der kolonie gewag
gemaakt en er op gewezen, dat een bestuur in strijd is met de
i anarchistische idee, doch de kolonie is ook constitutioneel want
er is ook een reglement, ’t welk den kolonisten verbiedt, thoe
anarchistisch !) uit te gaan, wanneer ze niet eerst den heeren be-
k stuursleden verlof vroegen. En wee dengene, die het waagt
. de wetten te overtreden, vermelding op ,,het bord" zal hem de
g lust tot vereder verzet ontnemen. `
{ l/len kan er ook geld verdienen, dat is waarschijnlijk ho-
·I mogeen aan de communistische ideeën van Krapotkin.
l Toch mogen de kolonisten op een groot voorrecht bogen,
l dit nl. dat de kolonie de ,,vrije liefde" toelaat {of huldigt?)
l en wat daaruit als vanzelf volgt, dan men zich desnoods niet
l aan de regelen der monogamie behoeft te houden. Vxfaarom
{ zouden ze ook? We life in a free countrij! ’t ls wel aardig!
i Daarvoor alleen zou je Mohamedaan worden.
l ,,Vrije liefde !" Twee woorden, die voor velen de uitdruk-
i king zijn van een nieuw iedeaal" zoo schrijft Charles Albert.
i Door de omstandigheden ben ik ruimschoots in de ge-
legenheid geweest niet de ,,Vrije Liefde" in practijk gebracht
te kunnen kennis maken. Ik ging toen in de vooronderstel-
Q ling dat die menschen, die de ,,Vrije Liefde" aanhingen, wel
I zeer braaf en naar levenswandel reine menschen zouden zijn
doch ik kwam alras tot de conclusie, dat ook zij kinderen
hunner hartstochten waren. Ook hoorde ik van dezen voor-
stander der ,,Vrije Liefde", dat hij gescheiden was van zijne
I