HomeEenige ervaringen opgedaan in de kolonie van Frederik van EedenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 762.26 KB

TIFF (Deze pagina), 6.67 MB

PDF (Volledig document), 18.34 MB

I
I IO
.
Hier zijn we aan de woning van Dr. v. Eeden aangekomen
’t ls jammer, maar de heer v. Eeden is niet thuis. Enfin
misschien heeft U nog eens gelegenheid de kolonie te bezoe-
ken. Mocht het U dan wedervaren, dat Ge Dr. v. Eeden on- .
ledig vindt met het verorberen van de noodige sardines en
ge herinnert U, dat Z.Ed. zulke mooie en geleerde voorwoor-
I den schrijft in vegetarische brochures, vraag hem dan niet
naar de motieven. Ze zouden U toch niet bevredigen. Luister
maar! Het antwoord zou zonder twijfel zijn: ,,Hoort eens
vrienden, vissehen zijn koudbloedig ; en bovendien, ik behoef ` ·‘·»
I U geen rekenschap te geven van mijne daden, dat brengt mijn 1
I individualisme en anarchisme mede. I
{I ’k Vermoed dat Uwe ervaringen U niet zeer hebben op- _
gefrischt en het bezoek U niet heeft bevredigd. Ge verlangt
j niet meer te zien en gaat schouder-ophalend heen.
I Edoeh, Uw genoeg-er-van-hebben-ten-spijt wil ik U nog
meer nieedeelen. 'l rVordt hoog tijd, dat men eens wat meer I
gaat weten, van deze kolonie, die al heel wat jonge menschen I
I heeft ongelukkig gemaakt en totaal voor de maatschappij I
I bedorven. De kolonie heeft een misleidende kracht, ver- I
I persoonlijkt in haren oprichter Dr. van Eeden, aan de hand ·I
. van diens dweeperige boeken als Ellen, de Kleine johannes
I johannes Viator, Aan de koele meren des doods, enz. De I
kolonie heeft al heel wat zenuw-zieke jongelui aan de samen-
I leving uitgeleverd, nadat zij ze het hoofd verder op hol heeft
gemaakt. Buiten mijn persoon nog, weet ik, dat tal van onge In
I mannen en dames zeer zielziek de inrichting hebben verlaten. I
I Twee jongelui maakten er door zelfmoord een eind aan hun .
I jeugdig leven. Dat is dunkt mij teekenend genoeg.
· Haar gevaarlijkheid ligt niet zoozeer in haar revolutio- I
I nair karakter, doch in de overspannende omgeving, die zoo L
` deprimeerend op velen inwerkt.
Doch over haar revolutionair karakter gesproken. De
kolonie heet op anarchistischen grondslag te staan, in xt aar-
heid berust zij op beslist parlementairen basis. Of ze oor
spronkelijk een anarchistisch karakter droeg, weet ik niet en
`t is ook niet noodzakelijk zulks te betwijfelen, maar wanneer
I