HomeEenige ervaringen opgedaan in de kolonie van Frederik van EedenPagina 11

JPEG (Deze pagina), 732.13 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 18.34 MB

F I .
l .
9
» naar de degelijkheid harer verzorging te oordeelen schijnen
ze aan bekwame handen toevertrouwd. Doch laat ons verder
stevenen.
i Waarom staat Ge zoo vol verbazing naar dat afgerasterd
terrein te kijken? O, ik begrijp U, Ge meendet, dat deze ko-
lonie geheel naar de beginselen van het vegetarisme zou zijn
, ingericht en verwondert U terecht over het ter deze plaatse
. aanwezig vinden van een kippenkweekerij op groote schaal.
T ’t Is dan ook wel ietwat bevreemdend en m.i. niet geheel con-
`- jy sequent. Hier ziet U de kunstbroeierij. Een massa van de
j kuikens, in deze broeierij kunstmatig uitgebroed sterven dan
, ook, door een verkeerde verzorging, de meeste komen. niet eens
E uit. Verwondert U evenwel niet te veel, als ik U ga vertel-
len, dat het eens gebeurde, dat eenige kippen waren ziek ge-
Y worden; een zeer gewoon verschijnsel, zult Ge zeggen. Maar
i wat met hen aan te vangen? ,,Geen nood", oppert een kolonist
j ,,verven wij de kammen een weinig op en brengen wij ze naar
j de markt te Hilversum" !
Zoo gezegd, zoo gedaan.
{ Bovengaande lijkt veel op wat de socialisten : ,,kapitalis­
1 tisch d. i. gemeen en laag, zouden noemen, vindt U ook
.·, niet Dr. van Eeden?
i Ik ben zoo vrij het gemeene practijken uitoefenen te heeten
l Ge vraagt voorts, waartoe deze varkenshokken met hunne
l vieze bewoners gebruikt worden? Ze worden gemest, de var-
j kens nl. en dan aan den slager verkocht of, let wel! ...... door
§ enkele kolonisten zelf geconsumeerd! Echt vegetarisch! Honi
j soit, qui mal y pense.
j _ Theorie en practijk!
Is er wellicht iemand onder de bezoekers, wien het straks
I zal te beurt vallen opgeroepen te worden ter vervulling zijner
l militaire plichten. Hij keere tot de kolonisten weder en vrage
[ een ieder hoofd voor hoofd, wat zijn raad in deze quaestie is;
. hun antwoord zal éénluidend zijn: ,,Dienstweigering is Uw
‘ plicht, het militarisme is onzedelijk een leugen der maat-
schappij of liever samenleving! Wordt ge soldaat dan heult
ge met het liederlijke kapitalisme en begaat op die wijze een
j mensch onteerende daad."