HomeEenige ervaringen opgedaan in de kolonie van Frederik van EedenPagina 10

JPEG (Deze pagina), 803.72 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 18.34 MB

l I .
‘ l
8
spiritist, hypnotiseur, magnetiseur, gaat U zelf maar verder »
zoo het u lust.
Misschien willen de heeren en dames ook aan den stich- i
ter der kolonie eene visite brengen; nu daartegen is geen be- l
zwaar. Onze Buddhist geeft door een paar aanwijzingen den
kortsten weg aan, waarna wij hem daarvoor onzen dank be-
tuigen en van de kolonisten afscheid nemen. Terwijl we op ·
de wandeling naar het huis van v. Eeden zijn, hebben wij
ruimschoots gelegenheid het terrein met de daarop voorko- T
mende bezienswaardigheden, goed op te nemen. Eerst dan `·§-`
l maar den moestuin bezocht, Uit alles blijkt, dat men zich
‘ nog al aan den moestuin gelegen laat liggen; hij geeft ten- ,
minste een netten en prettigen aanblik. Ve zijn nu ongeveer g
,, in den tijd der tomaten, die een mooi gezicht opleveren, vooral ë
nu de oogst bij uitstek goed mag heeten. Deze bedden schijnen
bestemd voor jonge aardbeiplanten. De tijd der aardbeien l
is voorbij, anders hadden wij ons niet alleen behoeven te ver-
genoegen met haar gezicht, maar wellicht was het ons vergund i
T een proef je van die verrukkelijke vrucht te nemen, want aan Z
wellevendheid ontbreekt het den meesten der kolonisten zeker l
niet. De tomaten uit die broeikas bekoren u waarschijnlijk min-
, der en uw oog wijkt af naar de heerlijke perziken daar aan ·‘;
den tuinmuur. De kolonisten nuttigen ze evenwel zelf niet, i
. ze worden in de maatschappij van de hand gedaan, ’t zij aan
particulieren, ’t zij aan de winkeliers in oe omstreken. Ook de Q
groenten enz., die niet bepaald voor de stichting van noode I
zijn, de overproductie dus, worden zoo voordeelig mogelijk ï
j in de maatschappij verkocht. Ginds over die stokken en ge- j
spannen lijnen hangen onderscheidene soorten van boonen [
ï en erwten in de warme naj aarszon te drogen, ze dienen zeker I
‘ om de kolonie van de noodige winterprovisie te voorzien.
l Maar over levensmiddelen gesproken, men bakt hier het brood R
zelve en op zijn vegetarisch, van door de kolonie zelf verma- j
len koren. De bovenvermelde Schopenhoueriaan is bakker. .
Tijdens mijn verblijf alhier had ik de eer zijn assistent te zijn ^
Meer bezienswaardigheden geloof ik niet, dat de moes-
tuin aanbiedt, of Ge moest belang stellen in deze broeikassen
en ze nader willen bezien; de Buddhist is hare verzorger en