HomeDe houding van Groot-Brittannië tegenover kleine landenPagina 9

JPEG (Deze pagina), 762.35 KB

TIFF (Deze pagina), 6.02 MB

PDF (Volledig document), 12.31 MB

l
H 5
4..., . Op den 245ïëH juli werd de nota in de bladen openbaar
gemaakt. Men was het er terstond algemeen over eens dat
‘ het een ultimatum was. Dat Servië het in allen deele zou
aanvaarden werd verwacht noch gewenscht, en het ge-
l rucht van een onvoorwaardelüke toestemming, dat den
volgenden middag in Weenen de ronde deed, bracht een
oogenblik bittere teleurstelling. De vergissing was spoedig
hersteld, en zoodra het later op den avond bekend werd
,, dat het Servische antwoord verworpen was en Baron
_ _ GIESL de betrekkingen te Belgrado had afgebroken, barstte
Weenen uit in waanzinnig vreugdebetoon; drommen
, volks trokken tot vroeg in den morgen door de straten
4 onder het gejoel van vaderlandsche liederen.
j De betoogingen geschiedden in volmaakte orde en be-
_ stonden meerendeels in georganiseerde optochten door de
hoofdstraten met het Ministerie van Oorlog tot einddoel.
Een of twee pogingen om vijandige manifestaties te houden
voor de Russische Ambassade werden verijdeld door een
* sterke politiemacht, die gedurende die dagen de toegangen
! tot de voornaamste Ambassades bewaakte. De houding
` ­ van de bevolking te Weenen en, naar ik hoorde, in ver-
scheidene andere voorname steden der Monarchie toonde
l duidelijk hoe populair het denkbeeld van een oorlog met
Servië was, en het is buiten kijf dat de kleine groep Oosten-
‘ rijksch­Hongaarsche staatslieden door wie deze gewichtige
stap genomen was de gevoelens, en men mag zelfs zeggen,
den beslisten wensch van het volk juist hebben gepeild,
j met uitzondering vermoedelijk van deelen der provincies
met Slavische bevolking. Dat ten tijde der annexatie­crisis
I van 1908 en nog kort geleden in verband met den Balkan-
oorlog een strud met Servië vermeden was had bij vele
l kringen in den lande kwaad bloed gezet. Graaf Biïncnrorns
j vredespolitiek had weinig instemming gevonden in de
· Delegatie. Nu was de kogel door de kerk, en de gansche
V natie en de pers riepen ongeduldig om onmiddellijke en be-
` hoorlijke afstrafüng van het gehate Servische ras. Het land