HomeDe houding van Groot-Brittannië tegenover kleine landenPagina 8

JPEG (Deze pagina), 813.98 KB

TIFF (Deze pagina), 6.02 MB

PDF (Volledig document), 12.31 MB

i
4 l
Regeering tot de Oostenrijksch­Hongaarsche Regeering gm _
gesproken hun uitwerking niet hadden gemist en dat de B
nota die men bezig was op te stellen zou blüken niets te ·
bevatten waarin een staat die zich zelf respecteert zou be­
hoeven te aarzelen toe te stemmen. In het tweede dier ge-
sprekken werd hem zelfs niet meegedeeld dat de nota juist
op datzelfde oogenblik te Belgrado overhandigd werd,
noch dat ze den volgenden morgen in Weenen zou ge·
publiceerd worden. Graaf FoRGAcH, de andere Onder-
i Staatssecretaris, had weliswaar de vriendelijkheid gehad _ ii
mij dienzelfden dag het ware karakter der nota en het feit i
dat ze ongeveer op het tijdstip van ons onderhoud over- i
handigd werd in vertrouwen mee te deelen. W
Zoo weinig was de Russische Ambassadeur op de hoogte ,
van wat er broeide dat hij omstreeks 20 juli zelfs met een j
veertiendaagsch verlof Weenen verliet. Hij was nauwelijks
een paar dagen weg toen de loop der gebeurtenissen hem j
u dwongen terug te keeren. Er was alle reden om te denken l
dat Duc AVARNA, Ambassadeur van Oostenrijks bondge­ i
noot Italië, dat onvermijdelijk den terugslag zou voelen van in
nieuwe verwikkelingen in den Balkan, door Graaf BERcH­ ‘ _
Torn in dezen kritieken tüd in het vertrouwen zou zijn ge-
nomen. Het is evenwel een feit dat Zijne Excellentie van al l
wat er omging volkomen onkundig is gelaten. Wat mijzelf
betreft, van Graaf B1zRcHToLD heb ik niet de geringste 5
waarschuwing ontvangen omtrent den storm die ons boven ï
het hoofd hing, en slechts uit een bijzondere bron ontving ik i
den 15den juli de voorspelling van wat er gebeuren ging i
die ik u den volgenden dag overseinde. Weliswaar voerden L
in die dagen de ,,Neue Freie Presse" en andere Weensche
bladen van gezag een taal die geen twijfel liet of een oorlog I
met Servië was op til. Maar het officiëele ,,Fremdenblatt" j
uitte zich voorzichtiger, en tot het oogenblik van de publi- x
catie der nota was het overwegend gevoelen onder mijn _
collega’s dat Oostenrijk zou terugdeinzen voor een stap die I
het in ernstige Europeesche complicaties zou verwikkelen.