HomeDe houding van Groot-Brittannië tegenover kleine landenPagina 4

JPEG (Deze pagina), 501.91 KB

TIFF (Deze pagina), 5.98 MB

PDF (Volledig document), 12.31 MB

4
om Groot­Brittannië met soldaten, met bijdragen of met
beiden te helpen. »­4é··­» a
En wat verdragsverplichtingen in het algemeen aangaat,
de Duitsche Rijks­Kanselier verontschuldigt de inbreuk op
' België’s neutraliteit met een beroep op de militaire nood-
zakelijkheid, terwijl hij het zich in diezelfde verklaring als
een deugd aanrekent de onzijdigheid van Holland en Zwit-
serland te hebben geëerbiedigd, en verzekert dat het niet in
hem opkomt de neutraliteit van de Scandinavische landen E
te schenden. Een deugd die, naar eigen bekentenis, alleen ;
betracht wordt zoolang zelfbelang en militaire noodzake­ . ‘
lijkheid ze niet in verzoeking brengen, schijnt van een ge-
halte waarop weinig te roemen valt. Duitschlands behan­ ;
deling van België is dan ook voldoende antwoord op het
slotwoord van den Kanselier, dat aan het Duitsche zwaard
de zorg voor de vrijheid der Europeesche volken en staten
veilig is toevertrouwd. j i
E