HomeDe houding van Groot-Brittannië tegenover kleine landenPagina 3

JPEG (Deze pagina), 739.30 KB

TIFF (Deze pagina), 5.96 MB

PDF (Volledig document), 12.31 MB

l
3 -
verzwijging te zoeken was in booze plannen van Engeland. i ­
Niemand die in het openbaar spreekt kan in iedere toe- "
spraak het gansche terrein van zijn onderwerp bestrijken.
De toespellin.g van den Rijks-Kanselier op Denemarken en
de andere Scandinavische landen getuigt bovendien van
uiterst weinig tact. Wat Denemarken betreft, het is niet
waarschijnlijk dat de Denen vergeten zijn welke rol Rus-
land en Engeland in 1863 en 1864 hebben gespeeld toen het
koninkrijk Denemarken door Pruisen en Oostenrijk van
)"· grondgebied beroofd werd. En wat Noorwegen en Zweden
,' . aangaat, hun onschendbaarheid werd in 1855 door Enge-
land en Frankrijk bij het verdrag van Stockholm gewaar-
borgd. De Rijks-Kanselier zinspeelt op Groot-Brittannië’s
houding tegenover de Zuid­Afrikaansche Republieken, en
beweert dat het daar de zaak der vrijheid verraden heeft.
Zonder oude geschillen weer op te vatten die gelukkig tot
het verleden behooren, mogen wij herinneren aan de woor-
den, door Generaal BorHA een paar dagen geleden in het
Zuid­Afrikaansche Parlement gesproken om uitdrukking
te geven aan zijn vast geloof in het goed recht van Enge-
/‘ lands zaak en getuigenis af te leggen van het vast besluit
«/ ¤ der Zuid­Afrikaansche Unie om Groot­Brittannië met alle
middelen die haar ten dienste staan te steunen. Groot­Brit-
tannië had aan de Boeren­Republieken een grondwet ge-
geven die de vorming eener groote nationaliteit mogelijk
maakte, ze als een zusterstaat behandeld en haar bevolking
als een vrij volk beschouwd. Mochten er ook velen zijn die
in het verleden de Britsche vlag vijandig waren gezind, hij, ”
BoTHA, kon verzekeren dat zij tienmaal liever onder Brit-
sche dan onder Duitsche vlag zouden leven.
De Duitsche Rijks-Kanselier is evenmin gelukkig met
zijn opmerkingen over het Koloniale Keizerrijk. Verre van
met roekeloos egoisme te werk te zijn gegaan heeft de
Britsche politiek een algemeene verbroedering en eenheid
~ ·’* van belangen onder alle Britsche gebieden en afhankelijke
Staten teweeggebracht, zoodat niet een er van achterblijft