HomeDe houding van Groot-Brittannië tegenover kleine landenPagina 18

JPEG (Deze pagina), 754.49 KB

TIFF (Deze pagina), 6.01 MB

PDF (Volledig document), 12.31 MB

al
Q _ I4
, Ambassade afscheid nemen van Lady DE BU1<ssN. Wij ver- _ Q,
lieten het station omstreeks 7 uur ’s avonds met een extra- G
i trein en reisden in de richting der Zwitsersche grens.
Onaangename incidenten deden zich niet voor. Graaf
WALTERSKIRCHEN was namens Graaf BERcHroLn bü ons
vertrek aanwezig. De reis ging noodzakelijkerwijs lang-
zaam, daar van het traject een druk gebruik werd gemaakt.
Wij bereikten Buchs, op de Zwitsersche grens, vroeg in
den morgen van den 17den Augustus. Bij de eerste plaats
van oponthoud hadden soldaten die ingeladen werden en _ j _
stationsbeambten ons uitgejouwd en met steenen gegooid, i " /·
maar zonder dat ons eenig leed geschiedde, en aan de
verdere groote stations die wij doorkwamen waren blijk-
A baar uitgebreide maatregelen genomen om molestaties te
2 voorkomen en ook om ons van voedsel te voorzien. Ik kreeg
­ bewijzen te over dat de Oostenrijksch·Hongaarsche Re-
li geering verlangd had dat onze reis onder de meest geriefe­
lijke omstandigheden zou volbracht worden, en dat ik bij
mijn vertrek alle bewijzen van eerbied zou ontvangen die
verschuldigd zijn aan Zijner Majesteits vertegenwoordiger.
lk werd vergezeld door mün eigen gezin en de geheele staf
der Ambassade, voor wier nooit falenden ijver en uit- if
stekende hulp in moeilijke dagen ik mijn oprechten dank
wensch uit te drukken. De Zwitsersche Regeering betoonde i
evenzeer groote voorkomendheid om onze reis van de grens
naar Bern en, na een driedaagsch oponthoud, van daar naar
Genève, gemakkelijk en aangenaam te maken. In Genève
bleek ons dat de Fransche Regeering, op verzoek van Sir
FRANc1s BERTHS., voorzieningen had getroffen voor onze 4
ï§ spoedige doorreis naar Frankrijks hoofdstad. Wij bereikten 5
Engeland op Zaterdagmorgen, den 22 sten Augustus. `
ll lk verblijf enz.
MAURICE DE BUNSEN.
‘ l
e
l r l
l
l
i