HomeDe houding van Groot-Brittannië tegenover kleine landenPagina 16

JPEG (Deze pagina), 796.19 KB

TIFF (Deze pagina), 6.01 MB

PDF (Volledig document), 12.31 MB

l
I2 g
dere mededeeling aan de Oostenrijksch­Hongaarsche Re· =i.·»
geering behoefde te doen. U verklaarde toen tevens dat
Zijner Majesteits Regeering natuurlijk verwachtte dat Oos- ‘
tenrijk geen oorlogsdaad tegen ons zou bedrijven zonder ij
de voorafgaande verklaring die door de diplomatieke ge-
e bruiken geeischt wordt. E
Donderdagmorgen, den 13den Augustus, had ik de eer
i uw telegram van den 12den te ontvangen, waarin u mee.
deelde dat u genoopt waart geweest Graaf MENsDoRrF op
verzoek van de Fransche Regeering aan te zeggen dat een ,`
Z volslagen breuk tusschen Frankrijk en Oostenrgk had
plaats gegrepen op grond dat Oostenrijk oorlog had ver- F
klaard aan Rusland dat alreeds aan F rankrijks zijde vocht,
: en Oostenrijk troepen naar de Duitsche grens had gezon­ lj
L den onder voorwaarden die een rechtstreeksche bedreiging
ië waren van Frankrijk. Daar de breuk met Frankrijk langs
jl dezen weg was teweeggebracht, had ik mijn paspoort te
l vragen en uw telegram berichtte tenslotte dat u Graaf
Mmïsnonrr had meegedeeld dat een staat van oorlog tus-
* schen de twee landen zou bestaan van I2 Augustus te mid- r j
dernacht. ·,‘
l; Na een bezoek aan den Heer Piïnrimn, Ambassadeur
van de Vereenigde Staten, die onmiddellijk op de meest i‘
l voorkomende wijze mijn verzoek inwilligde dat Zijne Excel- i
lentie voorloopig zorg zou willen dragen voor de Britsche f
belangen gedurende de betreurenswaardige verbreking der W
V betrekkingen, vervoegde ik mü met Mr. THEO Russmt, i
Zijner Majesteits Ambassaderaad, op den Ballplatz. Graaf
. BERCHTOLD ontving mij om twaalf uur. Ik bracht hem mijn A
` boodschap over, die Zijner Excellentie niet onverwacht j
scheen te komen, ofschoon hij mij zeide dat een lang tele-
gram van Graaf M1ïNsDoRFr juist was aangekomen maar
hem nog niet gebracht was. Zijne Excellentie ontving mijn
mededeeling met de hoffelijkheid die hem nooit begeeft. Hij if ~
betreurde de jammerlijke complicaties die zulke goede
vrienden als Oostenrijk en Engeland met elkaar in oorlog
l