HomeDe houding van Groot-Brittannië tegenover kleine landenPagina 14

JPEG (Deze pagina), 791.97 KB

TIFF (Deze pagina), 6.01 MB

PDF (Volledig document), 12.31 MB

r" äï
2
IO

§ schijnlükheid Europa kunnen redden van een der grootste vl,
ë rampen in de geschiedenis. ä
i Rusland onthield zich nog van een aanval op Oostenrijk, ,
C en de Heer SCHEBEKO had last op zün post te blijven tot de l
l oorlog door Oostenrijk­Hongarije metterdaad aan Rusland
zou zijn verklaard. Dit gebeurde pas op den 6d@¤ Augustus,
, toen Graaf BERcHToLD de buitenlandsche missies te Wee-
V nen mededeelde dat ,,de Oostenrijksch­Hongaarsche Am-
bassadeur te St. Petersburg opdracht had de Russische
Regeering aan te zeggen dat, met het oog op de dreigende at
houding van Rusland in het Oostenrijksch·Hongaarsch con- i i
flict en de door Rusland begonnen vüandelijkheden tegen
Duitschland, ook Oostenrijk-Hongarije zich met Rusland in gj
oorlog beschouwde. ·ä
De Heer ScHEBx~:1<o vertrok den 7den September in alle
n stilte met een extra­trein hem door de Oostenrijksch­Hon·
gaarsche Regeering ter beschikking gesteld. Hij had er ten
sterkste op aangedrongen naar de Roemeensche grens te l
worden gebracht, vanwaar hij naar zijn eigen land zou
kunnen verder reizen, maar in plaats daarvan bracht men
. hem naar de Zwitsersche grens, en tien dagen later vond ik _ _
hem in Bern. l
De Heer DUIVIAINE, de Fransche Ambassadeur, bleef nog
i tot I2 Augustus in Weenen. Den dag tevoren had hij op-
dracht ontvangen zün paspoort aan te vragen op grond dat
Oostenrijksche troepen tegen F rankrük werden gebruikt.
Deze kwestie was niet volkomen opgehelderd toen ik Wee-
nen verliet. Den gden Augustus had de Heer DUMAINE van
. Graaf B12RcHToLD de afdoende verzekering ontvangen dat j
geen Oostenrüksche troepen naar den Elzas werden ge- li
stuurd. Den volgenden dag werd deze verklaring aange- j
vuld door een schriftelüke verzekering van Graaf B12RcH­ ‘
Torn dat niet alleen geen Oostenrüksche troepen naar de Q
Fransche grens vervoerd waren, maar dat er ook geen op A? ,
vveg waren in westelijke richting om in Duitschland als
plaatsvervangers op te treden van Duitsche troepen die
K