HomeDe houding van Groot-Brittannië tegenover kleine landenPagina 11

JPEG (Deze pagina), 738.98 KB

TIFF (Deze pagina), 6.02 MB

PDF (Volledig document), 12.31 MB

j 7
<
Y eh, voorstellen door Zijner Majesteits Regeering voor het be-
houd van den vrede gedaan. Den 28sten juli sprak ik
Graaf Biancnrorn en drong er zoo sterk als ik kon bij hem
I op aan dat het plan eener bemiddeling, in uw toespraak tot
j het Lagerhuis den vorigen dag geopperd, zou aanvaard
‘ worden om de kansen die het bood op een eervolle en
vreedzame vereffening van het geschil. Zijne Excellentie
zelf las mij een telegraphisch verslag van uw rede voor,
maar voegde er aan toe dat men reeds te ver gegaan was.
( " Oostenrijk zou nog dien zelfden dag Servië den oorlog ver-
' ' i klaren, en het zou nooit in de conferentie tusschen de min-
i der belanghebbende Mogendheden, die U had voorgesteld,
kunnen bewilligen op den grondslag van Servië’s antwoord.
Dit was, naar hij meende, een zaak die rechtstreeks tus-
V schen de twee onmiddellijk betrokken partijen moest be-
slist worden. Ik antwoordde dat Zijner Majesteits Regee-
ring met leedwezen zou vernemen dat vijandelijkheden niet
belet konden worden, daar u vreesde dat ze tot Europee-
sche verwikkelingen zouden leiden. Ik ontkende dat het
j Engelsche volk ongevoelig zou zijn voor Oostenrijks ge-
, _ rechtvaardigde grieven tegen Servië, maar wees er op dat
. Zijner Majesteits Regeering, verre van die grieven tot uit-
gangspunt voor haar politiek te kiezen, zooals Oostenrijk
deed, zich verplicht achtte het geschil hoofdzakelijk te be-
schouwen van het standpunt dat de vrede in Europa moest
gehandhaafd worden. Op die wijze konden de beide landen
licht in tegenovergestelde richting worden gedreven.
Zijne Excellentie zeide dat ook hij de kwestie van Euro-
. peesch gezichtspunt uit in het oog hield. Hij meende echter
» dat Rusland geen recht zou hebben zich in het geval te
mengen nadat het van Oostenrijk de verzekering had ont-
‘ vangen dat het geen vergrooting van zijne grondgebied
= zocht. Zijne Excellentie merkte op in den loop van ons_ge­
, sprek dat hij weliswaar gaarne had meegewerkt om het
l vergelijk tot stand te brengen dat de vrucht was van de
{ Ambassadeursconferenties in Londen gedurende de Bal-