HomeDe houding van Groot-Brittannië tegenover kleine landenPagina 10

JPEG (Deze pagina), 790.47 KB

TIFF (Deze pagina), 6.02 MB

PDF (Volledig document), 12.31 MB

6 .
i
verkeerde in het zeker geloof dat het slechts de keus had »~£,»-~
tusschen een onderwerping van Servië en zijn eigen ver- j
brokkeling, vroeger of later. Maar een vreedzame oplossing [
had eerst beproefd moeten zijn. Weinigen schenen zich er A
rekenschap van te geven dat een gewapende interventie l
van een Groote Mogendheid in den Balkan onvermijdelijk i
andere Groote Mogendheden in het veld zou brengen. Oos-
tenrijks zaak scheen zoo rechtvaardig dat de bevolking zich
niet voorstellen kon dat eenig land het zou pogen te dwars- _
i boomen, of dat vraagstukken van louter politiek of prestige .. [ _ .
i van meer gewicht geacht zouden worden dan de noodzake- V
lijkheid eener strenge afrekening met Servië voor den i
` moord van Smmjizwo. De 24sten juli had de Duitsche Am- V
bassadeur mij verklaard overtuigd te zün dat Rusland zich .
er buiten zou houden. Deze meening werd op den Ballplatz
gedeeld en was zonder twijfel van invloed op den loop der
gebeurtenissen, en het is te betreuren dat er geen poging
gedaan is om door middel van diplomatieke onderhande-
lingen Rusland en Europa in zijn geheel te doen berusten
in de een of andere vreedzame oplossing van het Servisch ,«~
geschil, waarbij Oostenrijk waarborgen kreeg dat het voort- ­
aan niets zou hebben te vreezen van Servische aanvallen i
en intrigues. ln stee van deze gedragslijn te volgen besloot
de Oostenrijksch-l-longaarsche Regeering tot den oorlog.
Het onvermijdelijk gevolg bleef niet uit. Rusland beant-
woordde de gedeeltelijke Oostenrüksche mobilisatie en de
oorlogsverklaring aan Servië met een gedeeltelijke mobili- j
satie tegen Oostenrijk. Dit land volgde troef met zün eigen
mobilisatie te voltooien, en Rusland bleef ook daarop het l
antwoord niet schuldig, waarvan de gevolgen reeds tot '
historie geworden zijn. ln het Witboel< over de Europee- j
sche crisis 1) staat te lezen wat er geworden is van de I
1) In Nederlandsche vertaling verschenen onder den titel: ,,Enge- '
land in oorlog voor de gewaarborgde rechten van kleine naties." j
(’s·Gravenhage, MARTnvUs N1 Jnorr). {