HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 9

JPEG (Deze pagina), 732.95 KB

TIFF (Deze pagina), 6.65 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

I I
I
I F
l 1
I
, klimt. llet is dus ook niet onnat.uurlijk, dat de zee-
A officier de voor hem ongewone hitte der machinekamer
‘ vliedt en zich hoc korter zoo liever dáár ophoudt, waar
I de machinist wel wezen moet, terwijl hij er ook maar
I tegen bestand moet zijn, om die overgroote hitte te door-
staan. Hij kan dit ook doen, omdat het zoo wezen
I moet; maar - wordt dit hoogst vermoeiend cn uit-
I puttend werk wel gewaardeerd ‘? Men lette er maar op,
j hoc bitter weinig de machinisten soms geteld worden
{ aan boord.
Om der wille van het afmattend klimaat zou men
j kunnen verwachten, dat de machinist korter dan anderen
verplicht was in Indie te verblijven. Dit is echter meestal
I zoo niet; de officieren in het algemeen noemen een
j driejarig verblijf in Indie reeds lang, en de gezondheid
' van velen laat niet toe daar langer te vertoeven, terwijl
I het machine-personeel meestal verplicht is, er 4 à 5
jaren te dienen; en komen zij naar het vaderland terug,
I dan worden zij, na een tweejarig verblijf, of dikwijls
zelfs korter aldaar, weer naar Indie gezonden voor even I
j langen tijd.
I Het is dus niet te verwonderen, dat reeds verschei-
I dene van hen in Indie eene lucratiever betrekking ge-
' zocht; hebben; zij moeten immers toch zooveel tijd in Indie
I doorbrengen. Door hunne ondervinding en kunde zijn
j zij daar gezochte personen; en zoo wordt dan daar de I
j lang gekoesterde wensch vervuld (waarvan ook bij den
j geneeskundigen dienst zooveel voorbeelden voorhanden
] zijn): Zoodrd ik kan gft ik er uit. ln gcinoede vragen
I wij: Moest dit zoo zijn “? Zouden de zonen van ons ,
j vaderland dat dierbare plekje niet met hart en ziel die-
t nen, als hunne vooruitzichten bestaanbaar waren met de
eischen der billijkheid‘? Wij gelooven het wel en kunnen
; niet denken, dat men zonder dringende reden vaderland
« en betrekkingen vaarwel zegt, maar wel wanneer de nood
daartoe dwingt.
En hoe worden hunne diensten in die geduchte ,
warmte beloond? Men zegt ruim; maar ruim is zeer I
betrekkelijk. Men oordcele slechts: de toelage, die de j
luitenant ter zee, de officier van administratie en van 2
I