HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 8

JPEG (Deze pagina), 768.17 KB

TIFF (Deze pagina), 6.65 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

I
I
I
I
6 I
I
van den chellmachinist daar veel beter is, hebbende hij I
daar bepaald den ofüciers-rang; zelfs heeft men in de .
laatste jaren bij de Fransche Marine, welke er het langst Q
mee gedraaid had, juist ten tijde dat er bij ons geene I
officieren-machinisten meer werden aangesteld, aan onder- I
scheidene maehinisten den ofliciers-rang verleend, daar I
men er tech ook eindelijk ging begrijpen, dat de onder- I
ofüciers-rang niet strookte met de verantweordelijkheid, I
de belangrijkheid, dc nuttigheid cn, zoo men dat eens I
zeggen mag, de afhankelijkheid van het geheele schip, I
zoowel in den gewonen dienst als in den strijd, van den de
chef­machinist, die toch het bestuur en beheer heeft I
ever een zeer kostbaar en spoedig in wanorde gerakend
materieel, welks meer of minder goede werking soms I
alleen kan maken dat het schip behouden of door den I
vijand vernietigd werdt. I
Men heeft wel eens in brochures geschreven, dat de I
zee­ofticieren nu ook verstand van dat vak hebben, en I
_ de machinist meer een soort van werkman moet zijn, `
anders gezegd, eene machine te midden van zijne ma-
chines; maar nu vragen wij: hoe kan de knapste, I
ervarenste zee-officier in tijd van gevecht, ,,q’lLCt·7’lfd cltctctm ‘
doit payer de sat perso2me", en men ieders waarde zoo I
juist leert beoerdeelen, iets doen in of bij de machine? I
De ofücieren hebben dan waarlijk genoeg aan hune
eigene diensten, en de kommandant moet op de machine, I
dat is, op zijn chelïmachinist kunnen vertrouwen, waar- I
voor men drm vooral hedaarde, ervaren, praktische en
volledig met de machine bekende lieden noodig heeft, I
die in elk voorkomend geval op eigen gezag handelen, I
en waarvoor de zee-olücier, hetzij met respect, maar I
naar waarheid gezegd, door den aard van het werk I
zelf natuurlijk niet geschikt kan zijn.
' Terwijl nu in alle landen het lot der maehinisten I
verbeterde, geschiedde dit niet bij ons, waar zij zoo- ‘
veel en zoo druk moeten varen in het afmattendc kli-
I maat onzer koloniën, waar men, onder stoom zijnde,
in geene der machine-kamers ooit een hoekje kan vin-
den, waar de thermometer van l<`ahrenheit minder dan
’l00 graden aanwijst, maar zij dikwerf tot ’l°20 graden
I
I