HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 78

JPEG (Deze pagina), 765.43 KB

TIFF (Deze pagina), 6.79 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

1 i
ij ’ I

jj ze
j te maken'? .... Men zegge toch niet: het ging immers
jj tot heden goed! . . . Ja, het ging goed, voor zoover men
wist; maar wat men niet wist. was: dat er een algemeen j
ü ongenoegen bestaat bij de Machinisten van alle rangen ï
i` en dat verreweg de meesten ’slands dienst. verlaten, t
j als de gelegenheid zich daarl.oe opdoet; die gelegenheid
.r. heeft zich voor menigeen reeds opgedaan, en velen,
ij; weest er zeker van, blijven die steeds zoeken. Zoover-
ij laten de kundigste Machinisten voor en na den dienst, ,
l en de Marine wordt van het beste elementbij het stoom- g
i, wezen beroofd. Uit het standpunt van zuinigheid be- ,.
t schonwd, is voor het Gouvernement, verlaten van den
’ dienst door de Machinisten, ook niet wenschelijk;
immers, hoe meer ouderen zich verwijderen, des te
meer elèves moeten er jaarlijks worden in dienst gesteld.
Dit zou echter niet het ergste zijn, zoo het jonger
if personeel maar van even goede gehalte ware als het
[ j oudere.
j Het behoeft geen uitvoerig betoog, dat langdurige
j dienst en ondervinding, zoowel bij het stoomwezen als
‘ op militair terrein, de mannen totbckwame chefs vormt.
j Nu zijn het niet de oudere heeren, de zeven oflicier-
§ machinisten, de Nestors, zooals de schrijver van het
jj art. in de Socmïmyzc Courant! hen terecht noemt, die
‘ den dienst zullen verlaten; maar hunne opvolgers, zij
, die onder-officieren zijn en blijven ­-­ deze verwijderen
' zich als zij kunnen; het Gouvernement dringt hen tot i
j deze verwijdering! Niet alzoo, wanneer zij beloond wer-
den naar lmnne verdiensten, op gelijken voet als de
j Machinisten van andere zee-mogendheden.
I En nu spreekt het ook van zelf, dat hij een stief-
j moederlijke behandeling, de ambitie bij den dienaar
, niet opgewekt, wel uitgedoofd wordt en dat er van
T hem, bij gewichtige evenementen, niet kan verwacht
worden de ontwikkeling van zeodanige gecstkracht en
l ' zelfopoffering als men in den regel alleen van den man
i verwachten kan, die redenen van tevredenheid heeft over
E de goede behandeling van zijn Gouvernement. Dit ge-
voelen steunt op veelzijdige ondervinding en is door geen
rcdeneeren weg te cijteren, al wilde men ook beweren,
'.

I
t .