HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 77

JPEG (Deze pagina), 738.28 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

75
en inet al de verantvvoordelijkheid, daaraan verbonden,
die leiding durft op zich te nemen‘? . .. Al beslaat zij
ook slechts een klein gedeelte van het schip, toch is
die machine de hefboom van het geheele schip; van
haar goed bestuur ­- vvie zal het ontkennen? -­ hangt
het leven af van honderden en het kapitaal van honderden
tonnen gouds; ­­- slecht of zelfs middelmatig bestuur
j der machine roept u dood en vernietiging toe, en de
; gunstige of ongunstige uitkomsten der zeegevechten,
zijn die niet voor een aanmerkelijk deel toe te schrijven
., aan het juist of niet juist uitvoeren der bewegingen van
het schip ‘? . .. En de man, die daar in die machine-
kamer het bevel voert en van vviens kennis en fermiteit
dat alles afhangt, de man op vviens schouders eene ver-
antvvoordelijkheid rust, schier zoo groot als op het
geheele état-major ­­­- die man is de onderdanige dienaar
van uvv’ jongsten luitenant en zelfs van den adelborst;
hij, de mede-rechterhand van den liommandant, staat
in de rij uvver onderofticierenl . . . ls hij alzoo de onder-
danige Onderofficier -­ tegenover zijne onderhebbenden
is de Chelïllachinist ook niet meer dan. . . een Onder-
Officier! Als in zijne positie van (lhef-Machinist de onder-
ofliciersrang voldoende is ­­­- dan zouden, par compa-
raison, de oorlogsehepen ook vvel onder het bevel van
een’ llommandant kunnen gesteld vvorden, die den rang
van lm of ïlde Luit. had. Dit is geen grootsprakige
· argumentatie, vvant de vvetten op het stoomvvezen bij
andere zee-mogendheden bevestigen {vvel te verstaan in
een’ omgekeerdcn zin) ons argument volkomen. Men
vreet het echter, hoeveel vvaarde er aan de hierarchie
bij de militaire toestanden gehecht vvordt, en hoezeer
die hierarchie noodzakelijk is. En valt het niet te ont-
kennen, dat dezelfde oorzaken dezelfde gevolgen opleveren,
vvelnu, dan vragen vvij: Waarom in Neder/mail eene
exeeptie gemaakt bij het corps Machinisten ­- tervvijl
Frem/trijj/;, Engcltmd, enz. dit ondervverp geheel anders
hebben opgevat?
En nu vragen vvij nogmaals en met bescheidenheid: t
zou het de moeite niet overvvaard zijn, in ’slands he- l
lang, deze zaak tot een punt van nauvvlettend onderzoek
2
l
l
l
I