HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 76

JPEG (Deze pagina), 767.41 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

l

’.» 74
jl
2 voor de machinisten onnoodig werd geacht" ­- dat toen
j' opnieuw, met meerder kracht de algemeene verontwaar-
diging ontwaakte, en niet alleen de naaste omgeving
lj der Machinisten zich voor hen in de bres stelde, maar
l zelfs Leden van de Kamers hen in bescherming namen.
j Zoo werd er dan ook niet verder aangedrongen op het
_, onheilspellend voornemen, om den oflieiersrang bij het
j llaohinisten­Corps weg te nemen.
E De schri_jver van het art. in l1etBam.1=i<1asc7t Ham- `
l dclsblad en de ROH(’I`Cl(l7l'ZSCZL(3?COl()‘CL72·l zegt hieromtrent :
,,Eene enkele uitkomst bleef den Machinisten lm kl. _
{ _ ,,nog open, n.l. het vooruitzicht, eemnaal tot Officier- `
,,M£lCllll1lSE te worden bevorderd. Deze rang, zedelijk
,,geassimileerd aan dien van Luit., was tot nu toe het top-
,,punt hunner wenschen. Dit was het eenige middel om te
,,geraken tot eene maatschappelijke positie, waarop de
j ,,meesten hunner door familie, opvoeding en bekwaam-
l ,,heid, gedurende hun geheelen dienttijd aanspraak hadden
i ,,mogen maken, enz."
Q In een onzer artikelen mochten wij vragen: Waarom
l zou de opleiding, bevordering, enz. van het corps Ma-
j rine­Machinisten niet bij de Wet geregeld worden, even-
j als dit plaats had met de kadettenschool te Breda? Of
V zou aan de leiding der stoommachines op de oorlogs-
. bodems minder waarde gehecht worden dan aan het
_ zuiver richten der kanonnen? . . .
t Om een goed Oftieier hij de Land- en Zeemaeht te _
j worden, daartoe behoort veelzijdige en veel degelijke
j kennis; maar zou de veelvuldige en degelijke kennis,
j die er van den Chef-Machinist gevorderd wordt, bijver-
j gelijking wel minder zijn dan die van den Land·· en Zee-
j Ofticier‘? .... lloe dit ook zij, de verantwoordelijkheid
althans, die er op den Chef in de maelnne­kamer rust,
. wordt door geen andere overtroffen. De hlaclnmst is
als het ware de spil waarop het geheele vaartu.ig zich
t beweegt, en welk kundig Kommandant ook zal beweren
i dat de Chef mecanicien de werkman is en hij {de Kom-
l mandant) ook het kommando over de machine moet
l ‘ voeren; - dat hij de ziel is in de rnachine­kamer en
door zijne kennis de stooinwerktuigen durft te leiden
,