HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 73

JPEG (Deze pagina), 739.97 KB

TIFF (Deze pagina), 6.79 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

F · 71
stand is veranderd en de Machinisten zijn niet meer,
gelijk voorheen, de vveinig vvetensehappelijke, de min
opgevoedo en min beschaal`de lieden. De eisehen om
tot den graad van Mach. 20 en ’l° klasse op te klimmen
vverden al meer en meer zvvaar gesteld en de meerdere
eisehen namen reeds een aanvang bij de aspirant; leer-
` lingen­maehinisten toen, ruim vijf en twintig jaar gele-
den, zeer vvijselijk een instelling ter hunner opleiding
op bevel van Z. M. den Koning vverd tot stand gebracht.
llet vooruitzicht, dat den Maehinist geopend vverd om
_ tot den rang van Luitenant t/z. te kunnen opklimmen,
t` lokte onze brave burgerzonen aan, om zich aan dit schoone
vak te wijden.
Maar nu is het eveneens bekend, dat een deel der
marine-officieren den ouden toestand vvil bestendigd zien-
j dat zij den inferieuren rang van chef-mecanicien verlan-
, gen te behouden en geen concessie gedoogen aan deze
j chefs, die zij beschouvven als te min beschaafd en als
i de vverklui aan boord; en al is er nu ook geen parallel
t meer te trekken tusschen die zoogenoemde werklieden
j van toen en thans, en al zou de chef-mecanieien ook
in kennis, beschaving en soliditeit gelijk staan met de
kennis enz. van hen, die de eersten bestrijden ­- dit
doet in hun oog en naar hunne meening niets ter zake,
j de chef-machinisten vvaren eenmaal de min-opgeleide en
l min-beschaafde mannen, en, zij moeten hel. dan nn ook
l maar blijven! .... jammerlijk tegenstreven voorvvaar van
behoudsmannen, die niets hebben vvillen leeren en dus
ook niets hebben kunnen vergeten; die er niet opletten
willen, dat de tijden zijn veranderd, dat de getijën zijn
j verloopen en de bakens dus ook behooren verzet te
{ worden! llet getal dezer heeren opposanten is niet ge-
ring bij onze Marine en vooral niet het minst onder de
jonge officieren. Of zouden vvij dvvalen, als vvij zeiden,
dat er onder hen een elub beslaan heeft, vvelker leden
het zich ten plieht hadden gesteld om de emancipatie
van het machinisten-corps te bestrijden`?
Nu spreekt het als van zelf, dat, met zulk een aan- j
eengesloten geheel, de stemmen zijn gesmoord, die reeds t
voor jaar en dag geuit vverden, zoovvel schriftelijk als
l
l
l