HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 72

JPEG (Deze pagina), 772.09 KB

TIFF (Deze pagina), 6.79 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

l
il z
il 1
i; spreekwoordelijk zou mogen vragen: Schreeuwt dat niet
om wraak ‘? maar in de werkelijkheid moet constatee-
ren: llet schreeuwt om verandering, om VCl`l)ClLC1`1Ilgi...
il Dat de positie, waarin speciaal de chel`-machinisten ver-
? keeren, niet de zoodanige is, als waarop deze aanspraak
‘ hebben, is in het wijde en breede besproken; ­- dat in dien
,» toestand eene kapitale verbetering gebracht wordt, dit
j wordt niet alleen door de billijkheid en de rechtvaar-
§` digheid, maar ook in het direct en indirect belang des
l vaderlands geëischt. Of zou er niet mogen, ja moeten
( gewezen worden op hetgeen in onze wetgeving of in onze _`
j instellingen onbillijk ol` onrechtvaardig is? Is dat niet l
eene zaak, waarmede én Ministers en Wetgevers zich
hebben te bemoeien ‘? Waarom toch zou de Minister van
Marine de waarheid niet willen zien en niet uit eigen
beweging de grieven ophelTen‘? Alsof wij tvvijfeldcn aan
j de welwillendheid van dezen onzen Minister! i
L Gecnszinsl Maar evenals er andere toestanden 'ten l
j grondslag liggen dan gebeurtenissen van heden of giste-
, ren ­- gebeurtenissen, waardoor de chef-niachinisten 5
l niet verder kwamen dan tot den rang van onder-officier ­-- s
j evenzoo ligt hier, naar onze meening, ook eene oude 1
j geschiedenis ten grondslag, waartegen de goede wil des
j Ministers geen kracht genoeg schijnt te hebben, om den
- ouden toestand te verbeteren. i
Duidelijker: Evenementen van vroegere jaren hebben 1
{ een’ destijds verklaarbaren toestand in het leven geroe- (
[ pen; die toestand heeft zich bestendigd, terwijl hij na j
de veranderingen, daarin ontstaan, niet had moeten of ‘
mogen bestendigd zijn. Treden wij even terug naar den _
aanvang, toen het stoornvermogen bij de llarine hier te g
{ lande werd ingevoerd - en doen wij daarbij en te ge- l
j lijkertijd de vraag: Wie waren toenmaals de chef-
r machinisten‘? . (Zie het eerste artikel der Arnh. Gt.
op de eerste bladzijden, waar dit punt uitvoerig behan-
t dcld is.)
i Nu is het van algemeene bekendheid, dat de toen-
l malige chel`-machinisten, misschien op enkele uitzon-
l deringen na, niet de mannen waren noch worden konden,
om bij het etat­major te worden opgenomen. Die t0C­