HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 71

JPEG (Deze pagina), 755.86 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

E
A 60
_ ha‘ä' ons het genoegen gedaan, zijn gevoelen in een
` ampelen brief mede te doelen ­- (zou het te gewaagd
zijn te vooronderstellen: in overleg, althans met goed-
vinden van den Inspecteur van het vnartttezne stoom-
, zee:enï’) nopens hetgeen er geschreven was over het on-
`I derwerp: De Marine-illachinisterz. in Neclerlnncl.
Wij namen de vrijheid, Z.E. te verzoeken, hetzij in
een openbaar blad of, evenals de vorige maal, bij een
.; particulier schrijven, onze wederleggingen op zijnen brief
* nader te bespreken, in het geval, dat hij zich met onze
j beschouwingen niet vereenigen kon.
Tot heden hebben wij van den Heer A. niets mogen
, vernemen en nu is ook hier de vraag: Zou het te ge-
waagd zijn aan te nemen, dat de Heer A. zich ver-
; eenigt met het aangevoerde in No. IX der bovengenoemde
l Arnh. Cour.?
j Hee dit ook zij, wij zijn verplicht te constateeren dat,
j voor zooverre ons bekend is, niemand in een openbaar
i geschrift in eenige wederlegging getreden is van de veel-
L vuldige artikelen, in de onderscheidene dagbladen nopens
è het meergemeld onderwerp opgenomen.
j En wat mogen hiervan de redenen zijn?
I Op de risico af van tegenspraak te zullen vinden,
, wagen wij het hieruit afteleiden, dat de oppositie wij-
; selijk vermeend heeft, zich geen moeite te moeten geven
‘I om te trachten, de hier in een helder licht geplaatste
· ·n·aar/meid tot eene onwaarhcid te maken. Dit toch is de
l zachtste naam, dien wij er aan geven kunnen, en men
kan het ons niet ten kwade duiden, waar wij dit gevoe-
· len hardop uitspreken en de beoordeeling van al het
gesehrevene met vrijmoedigheid een ieder voorleggen, die
met waarheidsgevoel bezield is, en waarheidsliefde gevoelt.
Welaan dan, edele mannen van Nederland! onder-
zoekt de klachten, die niet door enkelen, maar door l
allen worden geuit., d. i. : ’l° het corps der Ned. Marine-
lllachinisteng °l<= hunne aanverwanten; SC hunne vrien-
den, -- dat corps, waarop , zooals reeds meermalen gezegd
is, Neerland trotsch mag wezen, maar hetwelk niettegen- j
staande dat, door de regeering met een stiehnoederlijke
onbarmhartigheid behandeld wordt, en waarvan men l
I
i
l
t