HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 70

JPEG (Deze pagina), 688.86 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

tl lt
tl
Q G8
tijden van nood de gewichtïigste diensten te bewijzen, ,
j, tot beneden het middelmatige dalen. Neen, het corps
inaehinisten der marine moet niet neergedrukt, maar
tl opgebeurd worden uit de lage positie, waarin het thans
* verkeert, zal Ncdc1·trtmZ niet, evenals Italië, in tijd van j
j nood ervaren, dat de millioenen, in de laatste jaren aan l
«' de Marine besteed, weggeworpen zijn.
jt Moge dit schrijven bij de betrokken autoriteiten den
{ lust opwekken tot een nauwkeurig onderzoek ook naar ­;
l den toestand van het corps machinisten bij de marine l
, van andere natiën, dan twijfelen wij niet aan het alge-
¤ meen worden van de overtuiging, dat de raad in het
voorloopig verslag der Tweede Kamer gegeven, niet is .
in het belang der Ned. Marine en dat het dringend
noodzakelijk is, middelen te beramen tot verbetering 5
{ van de positie der machinisten van de Ned. Marine.
L Ezmiqe v002·sz‘mzcZe2·s wm Recht
j en BiZZQ7chcicZ. L

l (Ouezycazomezz wil hei Bat. Iümdalsblad vtm dan 25. Jammri 1870)
l
[ t
J --·- l
l 1
,,Wel hadden wij gewenscht, dat de artt. over de ‘I
l ,,lliarine-Maehinisten tot eenige polemiek hadden geleid, -- ‘
j ,,immers, door wrijving van gedachten wordt de waar-
,,heid duidelijker. llet behandelde onderwerp -- en dit
,,zal wel niemand ontkennen -- was toch gewichtig ge- ·
,,noeg, om door anderen besproken te worden, die zich
l · ,,1net de gevoelens der schrijvers vande artt. in de Arnh.
l ,,en Bolt. Couranten (thans kunnen wij er nog bijvoe-
’ ,,gen: liet Yaderland, Oude Ilotterd. Courant- ditzelfde
,,stuk is ook geplaatst in het Bataviaasch Handelsblad
j ,,van Januari jl. en de Soerabaya Courant) niet, ol`
[ ,,sleel1ls gedeeltelijk vereenigen".
j Dit schreven wij in art. IX van de Arnh. Cour. dd. tl
l Maart jl. Een exemplaar dezer Courant werd den lleer A.
te N. ll. toegezonden, ­­­ die hool`d-ollieier bij de Marine
l
· s t