HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 7

JPEG (Deze pagina), 616.25 KB

TIFF (Deze pagina), 6.67 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

j l
1
j 1
l
`
i 1
l
l
` NOG IETS OVER llARlNE­ZAl{EN.
1
vi?
Veel is er in den laatsten tijd geschreven over onze
marine, over haar zoogenaamd verval, haar materieel ,
en personeel. Over een gedeelte van dat personeel, 3
’t welk vroeger zeer gering in aantal was, doc·h bij de
algemeene toepassing van den stoom in den laatsten
t.ijd zeer is toegenomen - wij bedoelen hier het Corps,
tot den stoomvaartdienst behoorende - is echter nog 1
niet veel geschreven, en is dat al eens geschied, dan
was het gewoonlijk op zulk eene wijze, dat men geneigd
zou zijn te denken, dat partijdigheid in het spel was,
zoozeer was het gesehrevene ton nadeele van hettlorps. 1
Daar er nu weder een nieuw bestuur is opgetreden
j dat, zooals wij hopen en vertrouwen, bij de reconstructie j
der vloot en de algemeene verbetering der marine, ook j
ten voordeele van genoemd Corps zal beslissen, gelooven E
wij, dat het niet ten onpas zal zijn, het een en ander 1
hier neer te schrijven omtrent dat zoo nuttig, onmis-
« baar en in den laatsten tijd zooveelbelangrijkergeworden i
j gedeelte van ons Marine-personeel, enwenschen wij zijne
, positie en vooruitzichten te toetsen aan de billijkheid.
I Wij zullen eenige grieven en noodzakelijkeverbeteringen
j opnoemen, terwijl wij wenschen, dat zij bij het nieuwe
bestuur weerklank zullen vinden.
j Hoewel men veelal van gevoelen is, dat de bezoldiging `
der Maehinisten bij onze Marine zeer ruim is, als zij
; zich in aetieven dienst bevinden, zijn die traetementen
i toch beduidend minder dan hij de lüngelsche, Oosten- j
rijksche en Amerikaansehe Marine, terwijl de positie
1
l
( .
1
1