HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 69

JPEG (Deze pagina), 750.62 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

07
dienst. een officier-machinist kan geplaatst worden. De
meerdere kosten, die dergelijke verbetering zou na zicl1
slepen, zijn niet noemenswaard. Het verschil in trac-
tement van een Machinist lm klasse, die tot het vaste
corps behoort en den oflicieranacliinist bedraagt in
Ncclerlaracl, non-actief, slechts f 20 per maand, aan
boord van een stoomscliip in Ncclerlaml, f 45 per
maand, en in lndië f 00 per maand. Ilet jaarlijksch
pensioen verschilt f *100.
Door verdubbelden ijver van de bevoorrechten zouden
deze onkosten in ruime mate vergoed worden. 0ok
wat het logies aan boord betreft kan deze verbetering
geen bezwaar opleveren, daar de Chef der Machine­kamer
nu toch reeds in de Voor-Long-room verblijf houdt.
Zijn er wellicht onder de maehinisten der Ned. Marine
personen, die door hun persoonlijkheid, of door een
huwelijk beneden hun stand of om andere redenen niet
die positie zouden kunnen innemen, welke van een lid
van het Etat Major met recht verlangd wordt - door
de bepaling, dat de benoeming bij keuze geschiedt,
heeft de regeering het in de hand alleen hen tot den
ofliciers-rang te bevorderen, die dit werkelijkverdienen.
De Machinist ’lSl<= klasse, die bevorderd werd, zou
de reden daarvan zeker in zich zelven terug vinden. `
Dat vele anderen wel in de termen van bevordering zou-
den vallen, blijkt uit het lolfelijk getuigenis, dat door
zeeofficieren zelven omtrent gedrag, bekwaamheid, op-
voeding en beschaving van vele maehinisten is afgelegd.
Het is bekend, dat in de laatste jaren vele bekwame
maehinisten voor onze marine verloren gegaan zijn door
op hun verzoek verleend, eervol ontslag uit ’slands
dienst. Bijna allen waren het mannen, voor wie de
door hun rang aangewezen positie onhoudbaar werd en
die kans zagen, zich buiten de Ned. Marine ecn’ eer-
vollen werkkring te verzekeren.
Wordt de rang van officier machinist afgeschaft, dan
zal het aantal van hen, die het corps verlaten, niet af-,
wel toenemen en het springt in het oog, dat zij die
overblijven niet de bekwaamsten zullen zijn.
Zoo zal langzamerhand een corps, dat bestemd is in
5%