HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 68

JPEG (Deze pagina), 766.62 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

Ej s
E.
l"
til
lt,
J G6
ft
ej
{ enkele pennestreek hun te ontnemen. En dit plan wordt
geopperd in een’ tijd, dat de eisch naar bekwame ma-
i ehinisten dringender en dringender wordt.
Ol is het niet ten volle bewezen, dat de ll.alianen den
.` slag hij Li:zct, waar zij schepen hadden, die aan alle
j, eisehen van den tegenvvoordigen tijd voldeden, alleen
, verloren hebben, door de onbekvvaamheid hunner ma-
chinisten, die niet in staat waren, spoedig genoeg aan de
. gegeven orders te voldoen? Of is het niet waar, dat bij
g de tegenwoordige rainschepen, van de meer of minder
[ snelheid en juistheid der uitvoering van de gegeven
l bevelen het behoud of het verlies der schepen al`hangt‘?
t Bij de Fransche, lüngelsehe en Amerikaansehe marine
* wordt dit heter begrepen dan in Nederlmzd. Daar zijn
de maehinislen in de laatste jaren meer en meer in rang
verheven. Sedert. 1862 zijn hij de Fransche marine 69.
, inaehinisten tot den rang van oflieier benoemd., waarvan
Q 2 hoofd­olheieren met den rang van ollicier superieur)
Q ’l’l eerste Luitenants (Meeanieien principal der ’lSt¤ klasse)
’t en de overige als ‘.Z‘l@ Lnitenants (Mecanieien principal
t der QJC klasse). lle overige ’lSt<= machinisteu (maitres
[ meeanieiens) heliooren, wel is waar, evenmin als bij
{ onze marine tot het Etat-Major, doch op hunne beurt
; kunnen zij, na bepaalden diensttijd, tot Meeanieien principal
bevorderd worden.
t Bij de Engelsche (ïll'All1Cl`ll{R8l1SCllC marine is depositie
der maehinisten nog veel gunstiger dan bij de l<`ransche,
j doch ons ontbreken thans de gegevens ein dit in hij-
zonderheden aan te wijzen.
j Doch vragen wij ons al`: op grond waarvan kan men
[ beweren, dat de rang van ollieier-Macliinist onnoodigis?
L Wat wij reeds aangevoerd hebben, is voldoende om
, te bewijzen, dat het niet onnoodig, maar hoogst wen-
sclielijk zou zijn, op de schroef- en radersehepen lm kl.,
maar vooral op de ramschepen en monitors aan den
y chef der Maeliinekamer den rang van ollicier toe te kennen,
t als aansporing en belooning voor hetoonde vlijt en goed.
beheer.
Ook zijn er stations en etablissementen in Imlté (bijv.
Malzasser en Onrust), waar, met voordeel voor den
t