HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 67

JPEG (Deze pagina), 763.58 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

J
l
1 (S5
j van scheepsonderofüeier (van sergeant tot adjudant-onder-
ofticier) is langzamerhand geheel en al op hen toege-
. past geworden. Moet het tot eer van vele komman-
j deerende officieren der marine erkend worden, dat zij
j op die rangen der machinisten gunstige uitzonderingen
l hebben toegelaten, het was een gunst, die door anderen
niet wordt toegestaan, zoodat aan boord van vele schepen
der Ned. Marine, de machinisten geheel en al als onder-
olücier behandeld worden. Men kan gemakkelijk nagaan,
hoe nadeelig dit werken moet op de ambitie van het
geheele corps, maar vooral hoezeer daardoor lijden moet
het gezag over zijne ondergeschikten van den *lSt<=¤ ma-
‘ chinist, den chef der machine-kamer.
Zonderlinge tegenstrijdigheid. Aan mannen, die als
onderofücier behandeld worden, draagt men op de te-
genwoordige ramsehepen de zorg en de verantvvoorde­
lijkheid op voor bijna 3/4 gedeelte van het schip,
vertegenwoordigende een kapitaal van 5 it 7 tonnen
gonds! Wij zijn niet genoeg bekend met al de kleine
misères, aan hunne positie verbonden, om alles op te
sommen, wat doodend werken moet op den ijver van
den chef der machinekamer en de onder hem geplaatste
machinisten. Dit alleen weten wij, dat het aantal daar-
van legio is en dat, zoo eenig corps, datderrnaehinisten
naar billijkheid op verbetering van positie hopen mocht.
i Eene enkele uitkomst bleef den machinist *1 Ste klasse
nog open: het vooruitzicht van eenmaal tot offieier-ma-
ehinist te worden bevorderd.
t Deze rang, zedelijk geassimileerd aan dien van ‘2¤l<=¤ lui-
t tenant, was tot nn toe het toppunt zijner wenschen.
Dit was het eenige middel om te geraken tot eene
maatschappelijke positie, waarop de meesten hunner door
familie, opvoeding en bekwaamheid gedurende hun ge-
heelen diensttijd aanspraak hadden mogen maken, doch
T die hun door het assimileeren van hunne rangen aan
die der onderoilicieren niet alleen in Nederland, maar
ook in de Oost- en West-indische bezittingen, onthouden
is. En nu bestaat het plan, hun ook dat laatste middel
te ontnemen, die belooning voor jaren langen, onder
onaangename omstandigheden verrichten arbeid met een
5
t ‘
ii
ll
tt
gt ;
E