HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 66

JPEG (Deze pagina), 785.21 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

jl
ijt
til l
ïl M 1
E
tt
llli .
irl
ii ,,Er is aangedrongen op de afschaffing van het corps i
officieren-machinisten, dat onnoodig werd geacht. Deze '
rneening werd niet bestreden; maar eenige leden gaven t
Qi) 1n overweging om, gelijk thans geschiedt, geene nieuwe
’ benoemingen daarin te doen, het corps van zelf te laten ‘
jï uitsterven en inmiddels de olücieren-machinisten op ’s Rijks
Ti werven te benuttigen."
i Aldus lazen we in de maileditie der N. R. Couromt
°g van Donderdag 28 October 1869, NO. 33, blz. 1146, in
" het voorloopig verslag der Staten-Generaal. Het is jaren
,' lang geleden, dat de belangen van het corps machinisten ;
j der Kon. Ned. Marine in het openbaar besproken zijn.
Geruimen tijd achtereen hebben de leden van dat corps
j de hoop gekoesterd, dat eindelijk eens een der leden
‘f van de Staten-Generaal de aandacht vestigen zou op de
g werkelijk betreurenswaardige positie der machinisten.
Met bevreemding, ja, met een gevoel van grievende j
lj teleurstelling moeten zij en allen, die eenigszins met dit
j corps bekend zijn, kennis. hebben genomen, van de aan-
.[ gehaalde zinsnede uit het Voorloopig-Verslag. Het is hard,
E na jaren lang op verbetering van positie gehoopt te
l hebben, te moeten bemerken dat in plaats daarvan ver-
l mindering in het plan der Regeering ligt.
j, Maar is dan werkelijk depositie van de machinisten der l
Ned. Marine zoodanig, dat zij recht hadden op verbete- ;
j ring te hopen? Het is een teit van algemeene bekend-
heid, dat, terwijl in de laatste jaren de zeetaktiek door 3
I den Amerikaanschen en ltaliaanschen oorlog een radicale i
verandering ondergaan heeft, terwijl meer en meer de
l stoom niet alleen een middel van locomotie, maar wer-
l kelijk een middel van aanval geworden is, terwijl daar-
door activiteit en kennis in den machinist een eerste
I vereischte geworden is en de uitslag van een gevecht- »
] _ van de koclbloedigheid en het beleid van een chef der
{ machinekamer kan afhangen, het corps machinisten der
t Ned. Marine meer en meer is achteruitgegaan.
‘ Voor een groot gedeelte moet dit toegeschreven wor-
. den aan hunne eigenaardige positie aan boord. De rang
I
i le
. li
Ik l