HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 65

JPEG (Deze pagina), 757.00 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

63
en Machinebouw, en zijn deze beide vakken geheel
afgescheiden, en hebben hun afzonderlijke hoofden. Zou
het niet meer rationeel zijn, dat men het voorbeeld van
andere nation volgende, met de invoering van kostbaarder
en meer omslachtig materieel en daaruit voortvloeiende
meerdere verantwoordelijkheid, den rang dier verantwoor-
delijke personen daarmede in overeenstemming bracht?
‘ Onze Ned. Mar.-llachinisten staan toch reeds in meer
dan een opzicht, zooveel achter bij die van vreemde
natiën niet alleen, maar zelfs bij die der Ned. Ind. Marine
en zou na ruim twintig jaren bestaan, in het begin
waarvan zeker minder gronden waren dan heden voor
den rang van Officier-Machinist, die rang vernietigd en
den weinigen welke die onderscheiding genoten, het weinig
vleiend denkbeeld opgedrongen worden, dat hun die bij
vergissing is verleend? Weinige werden onderscheiden,
echter hadden de overigen daardoor het prerogatiel`,be­ `
schouwd te kunnen worden als ondcroflicieren, welke
het eind­examen als officier hadden afgelegd, en als zoo-
danig eenigszins van andere onderoftieieren gescheiden
te zijn, en werkelijk heeft die onderscheiding over het
algemeen plaats, als een erkenning niet van den machi-
nist als onderoffieier, maar als beschaafd mensch. Nu
het corps maehinisten niet alleen niet gerelevccrd, doch
als het ware geminacht (vernederd kan het niet worden)
wordt, is het wel tijd, eens na te denken over den toe-
stand van den machinist, die niet alleen met zijn weten-
schap maar ook wcrkdadig den lande dient.
Zou dit laatste de morcele waarde van den machinist
uit het oog hebben doen verliezen`? Wij liepen van
neen, en roepen het oordeel van bevoegde beoordeelaars
in over de vragen: zijn machinisten noodig? is het
eigenaardig dat bij verineerderde verantwoordelijkheid,
de rang dier Maehinisten gelijken tred houdt, of ver-
minderd wordt? is het niet mogelijk, den llachinistcn
den rang van officier te geven, zonder het oflicierscorps
daardoor te compro1nitteeren‘?
füuargczzenzen uit hel der Rolf. Os. mm dan 27. lllrmrá 1870).
g .........
l