HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 64

JPEG (Deze pagina), 781.35 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

tf
~i
E? Ga
E
if den rang van Oltieier (Luitenant ter Zee °2.<l¤ klasse)
lj gevoerd te hebben, en als zoodanig in 1868 gepensio-
neerd, moet vernemen dat de toenmalige benoeming tot
ill Ollieier-Maeliinist (waarschijnlijk als erkennig van ver-
diensten) nu noodeloos genoemd wordt..
lj {let bestaan van dat eorps heeft evenwel een nuttigen
lt ' invloed gehad, hoe men er ook tegenwoordig over oordeele,
j zij het alleen daarin, dat, met dien rang in de verre '
toekomst., jongelieden van beseliaatde opvoeding zich aan
li de lion. Ned. Marine hebben gewijd, en daardoor de
~,, zedelijke waarde van het corps Maehinisten is vermeer-
, derd. Zijn ze teleurgesteld die jongelieden? en heeft die
j teleurstelling eenig nut`? Neen. lntegendeel, men ont-
neemt hun den ijver, en de gevolgen daarvan werken
* nadeelig op het belang der Stoom-Marine terug. Wat
M geelt toch aanleiding tot het overbodig achten van
!.· Ollieieren-Maehinist`? heeft men misschien opgemerkt dat
t,‘ onlangs bij den aanbouw van materieel voor ’s Lands
lj ‘ Marine in den vreemde de Ot`ii<·ier-llaehinist aldaar (waar
i » hij op zijn plaats geweest zou zijn) gemist werd, en hem
jg, bij gevolgtrekking alzoo aan de Nederlandsche Marine-
.ti J Etablissementen onnoodig gearht.; ot`zou het niet aanwezig
g i zijn van Otlieieren-llaehinist bij den aanbouw van werk-
T ­ tuigen buiten ’slands niet eer toe te schrijven zijn aan
{ x het niet disponibel zijn dier heeren (immers, l1un aantal
is zoo gering) voor speeialen dienst als bedoeid wordt?
L Dan ligt het voor de hand. dat de Ol'1ieieren-Blarhinist
E aan `sliijks Marine-litablissetnenten niet konden gemist
` ° worden, zij het ook slerhts tijdelijk. lir waren bij den
aanbouw van gepantserd materieel buiten ’s lands werk-
e j tuigkundigen noodig {lnspeetor Engineers) bij de opstelling
l ' der stoom-werktuigen enz.; die dienst werd aan Machi-
Y i) nisten van inlerienren rang opgedragen, en wat ook de
invloed daarvan op den uitslag dier werktuigen geweest
« zij, zeker was die nog verbeterd door betere verstand-
houding van riviel lilngineers en Marhinisten, waartoe de
j interieure rang der laatsten een hinderpaal is geweest.
' liet is waar, dat bij dien aanbouw hoot`dol`lieieren van
i Scheepsbouw geplaatst waren, doch juist. daar onder-
I scheidt men wel degelijk als broeder en zuster Seheeps- j
l

je
E
ji .