HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 63

JPEG (Deze pagina), 666.21 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

V
j 61
Wij willen niet in herhalingen treden; de Schrijver
in de Arnhemsche Courant heeft te duidelijk bewezen
i dat de tegenwoordige positie van den chef-machinist
onhoudbaar is; door hem is ook helder aangetoond, dat ‘
_ een verandering daarin hoogst wensehelijk is.
Moge men daarom weldra met ernst aan een reorga-
nisatie van het corps de hand leggen.
E Met de opname dezer regelen zult UEd. mij zeer
verplichten.
(OZl€)‘gElZ)`Z&k# uizf het Bäv. mm kel Iïulerlmzzl wm riem 26. Maart lS70J
i
al
ii
i
DE MARINE·llACHlNlSTEN IN NEDERLAND.
De groote vraag in den tegenwoordigen tijd is, hoe
3 in de huishouding van den Staat in het algemeen, zoowel
als in bijzondere afdeelingen, economie is in te voeren?
Een andere vraag is, of die economie redelijk en nuttig
is toe te passen, door af te sehaffen wat overbodig of
nutteloos is, zooals in het particuliere leven wat weelde
il is tegen de economie strijdt. Maar waaruit besluit men
wat nuttig of noodig is en wie neemt dat besluit`? Een
‘ dergelijke vraag moet oprijzen in het gemoed van iederen
Maehinist der Koninklijke Nederlandsche Marine, na het
lezen van blz. 1/146, Mail-editie der N. R. Cozmmt van
28 October ll. No. 33, in het voorloopig verslag der
- Staten-Generaal. ln dat verslag toch wordt aangedrongen
op afschaffing en in overweging gegeven liet doen uit-
sterven van het corps Ollicieren-Machinist. Welke ook
de bedoeling is geweest met het oprichten van dat eorps,
men kan toch aannemen, dat die oprichting nuttig was,
en nu oordeelt men het, na een ruim twintigjarig bestaan
overbodig. Voorwaar een streelend denkbeeld voor den
Nestor van het eorps, die na 20 jaren, als Maehinist