HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 62

JPEG (Deze pagina), 710.87 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

ij] {
tt
gl
.1; V
50
1 i
MACHINISTEN BIJ DE K. N. MARINE. j
lle ....__....
L Z
, Mijnheer de Redttcteur!
in li
i Eenigen tijd geleden bevatte de Am. Ct. eenige fiks
· gestileerde artikelen over de achteruitzetting der marine-
. machinisten in Nederland. Wij hadden gedacht, dat die
` artikelen tot eenige discussiën in de Tweede Kamer j
,· zouden aanleiding gegeven hebben, want daar de marine
ons groote sommen gelds kost, mogen wij ook eischen,
j· dat het personeel van dat wapen op zoo billijk moge- t
lijke wijze behandeld worde en geen reden tot klagen
j v hebbe.
‘ Wanneer een personeel, dat den Staat zulke gewichtige
jl diensten bewijst als het machine-personeel, door onte-
jl vredenheid gedemoraliseerd is, dan baat het kostbaar
T. materieel, dat met groote geldelijke opofferingen wordt j
jj aangeschaft, toch weinig.
Het komt ons zonderling voor, dat de grieven, waarin
men zonder bezwaar van ’s Rijks schatkist kon voorzien,
[ niet weggenomen worden, en de schrijver in de Arizh. Ct.
5 schijnt gelijk te hebben, dat noch hnanciëele, noch mo-
l reele eonsideratiën een hinderpaal zijn om den machinist lt
een betere, hem passende positie te verzekeren, maar
j wel dat antipathie tegen dat corps oorzaak is, dat het `
sedert zijn oprichting eer achter- dan vooruit is gegaan.
Wenschelijk ware het dus, dat de 1nachinisten­qnaestie,
, die reeds zooveel jaren een bron van aanhoudende klach-
; ten is en die door misschien niet noemenswaardige be- ‘
` zwaren der schatkist kon opgelost worden, eens ernstig
besproken werd.
' De tegenwoordige organisatie is door de publieke
l opinie en door gezonde logica al lang veroordeeld, want
E het is gebleken, dat het assimileeren aan den rang
­ van onderofücier voor den chef-machinist een zaak is,
i die tot de belachelijkste contradietiën aanleiding geelt.
l
IF
l' t
jl F