HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 61

JPEG (Deze pagina), 688.16 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

I
i
I Q
l
Hun streven om kundige, flinke mannen te zijn, zagen
zij dan somwijlen beloond met de toekenning van den
rang van otlieier, alhoewel die beiooning al zoer zeldzaam ‘
voorkomt, daar ik meen dat men in geen 7 ol` S jaar E
van dusdanige benoeming gehoord heet`t; evenwel, de
kans daartoe bestond, en was dan ook de scherpe prikkel
die hen dreel`, zieh een goeden naam te verwerven onder
de werktnigkundigen; die benoeming was het, waarvoor
men zich zooveel onaangenaams getroostte, en, nu wil
mon hun alle hoop daarop ontneeinen.
` lloe demoraliseerend dit op het eorps maehinisten
moet werken, maar ook, hoe nadeelig het zalblijken te
zijn voor het gouvernement, zal een iegelijk besetlen,
die bekend is met den geest, die onder dat eorps hoerseht,
en weet. hoe groot het getal reeds is dergenen die hier te
lande of in .I2zdie hun ontslag nemen, hiertoe gedreven niet
zoozeer door de zueht tot verbetering van hunnen ünan-
eieelen toestand als wel door de behandeling die zij aan
boord ondervinden, waarbij niet altijd de betrekking van
machinist naar behooron wordt. gewaardeerd.
Dat het niet meer benoemen van ot`tieieren een zooveel
grootere reden zal zijn tot ontslagneming, zal wel een
iegelijk mij willen toestemmen, en zal het gouvernenient
door deze onophoudelijke mutaties ongetwijteld ten zeerste
lijden, daar het alsdan eene onmogelijkheid zal blijken
te zijn, een Flink en kundig corps maehinisten te he-
zitten.
Daarom zij deze zaak met den meesten ernst llll.
Leden der °.Z<l¤ Kamer aanbevolen, in het belang dier
maehinislon niet alleen, maar ook in het belang van ons
dierbaar Yaderland, welks werktuigkundigen ook in den
vreemde en in de liolonien door de maehinisten der
Marine worden gerepresenteerd en aldaar zullen worden
gerespecteerd volgens denzellden rang, dien men hun
in dat vaderland toekent.
Owr_qe7z01ize1z uit de Nieuwe Roiácnlaiizschc (‘0zm‘mz£ wm
Jllamzdag 29 Nov. 1869, N". 330.
t