HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 60

JPEG (Deze pagina), 694.81 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

ti t »
1 I
Jij i
iv l
ty .
pi 58 . i
gi Q
ik met den wensch, dat weldra de juiehtoon moge opgaan
onder het geheele corps maehinisten en leerlingen, als
gg, zij vernemen, dat hun een aan hun stand en bekwaam-
Et, heid geövenredigde rang bij het etat-major zal worden
Li toegekend/’
Ik i
t.
{ __...,_,.
I.
g
‘, Geac/al/e ]{ed«n·tem·! ·
g In de Al`i?]l(")778{‘]l0 Gourmet van 8, 17, ’l9 en 9.0 ,
l dezer, komen ingezonden stukken voor, betrellende de
?’ l inachinislen der Ned. Marine. Te wenschen ware het, _
dat dat schrijven algemeen bekend werd, zoodat zulks W
5 ook onder de oogen kwam van heeren leden der Tweede .
lj Kamer, Ien einde men met meer·zaakkennis konde oor-
ig deelen over te doene voorstellen, in plaats van blindelings
j' het gevoelen van geraadpleegde specialiteiten te volgen.
llet l.e doene voorstel om geen machinisten meer te
j·· benoemen tot officier-machinist, schijnt dat schrijven
, uitgelokt te hebben; met edele verontwaardiging wordt
j de zaak der machinisten tegen dat voorstel bepleit.
, ' En geen wonder! Een iegelijk die doordrongen is van
L het gewicht dat op de schouders rust van een ehelïma- ‘
l ehinist a/b. van een oorlogschip; die weet wat een
inspanning, wat een aanhoudende theoretische studie er
i noodig is om tot dien rang te geraken; die door-
drongen is van de groote macht die men in den tegen-
i woordigen tijd alleen door middel van den stoom ver-
krijgt, zal verbaasd, neen zal ook bedroefd zijn, als hij
y hoort, dat men in Ncclerlmul, dat land, waar kunsten
i en wetenschappen hoe langer hoe meer geëerd worden, I
, een voorstel durft doen, waarvan de goedkeuring als _
beschamend voor onze natie zou kunnen geachtworden. "
[ Het is toch niets minder dan dat men de belooning
’ wil intrekken, die anders gegeven wordt. aan mannen,
‘ die, het vak van machinist gekozen hebbende, daarin door
t kunde en gedrag uitmunten. l
|f

, _