HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 59

JPEG (Deze pagina), 761.78 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

li .
s.
ï · 57
l hooge scheidsmuur tusschen hen en het personeel van
, het état-major bestaat, hetgeen zeer onbillijk is, ook
ï met het oog op de machinisten bij andere zeemogend­
heden; dit, zegt hij, zal door ieder weldenkend Neder-
Q lander en door de goedgezinde officieren van de marine
L worden erkend."
I De schrijver eindigt met het volgende: ,,lnzender dezer
{ kan niet gelooven, dat het Nederlandsch Gouvernement
i in dien geest besluiten zal, (nl. om den ofticiers-rang
bij de machinisten weg te nemen en de grieven niet op
jj te heffen), maar hoopt, dat ook deze zijne regelen zul-
i len bijdragen om allen, die zulks door woord of daad
vermogen, te doen medewerken, om het lot der Marine-
machinisten in Nederland op dien voet te brengen, als
dit bij andere zeemogcndheden reeds bestaat. liet corps
` Nederlandsche llarine-machinisten toch, heeft zich steeds
j gunstig onderscheiden en door kunde en geschiktheid
; mede tot roem en eer van onze vloot bijgedragen, en
waar wij gelezen hebben van geleverde zeegeveehten,
N daar is het ons uit de rapporten gebleken, dat ook de
á ` maehinisten in hun werkkring of door persoonlijken moed
‘ tot de overwinning hebben bijgedragen. Steeds gevoe-
j lende, dat zij voor de goede zaak alles veil hadden,
bleef hun leven een aanhoudend studeeren voor een vak,
waarin men nooit is uitgeleerd, en dit wel bij een werk-
à zaam leven, want theoretische en praktische kennis
g moeten zich vercenigen in den man, wien het Gouver-
nement als ehef-machinist zooveel toevertrouwt, en wien
ä bij gevolg zulk eene groote verantwoordelijkheid op de
schouderen wordt gelegd.
,,En als nu die man aan zóóvcel kunde, bekwaamheid
l en geschiktheid voor zijn post ook moed en beleid paart,
E zou hij dannnog altijd gedoemd zijn in dien infericuren
1 rang tc blijven, waardoor de seheidsmuur, die reeds
I tusschen hem en het état-major bestaat, nog hooger
Q zou worden opgetrokken, ofschoon die voorzeker voor
{ het welbegrepen belang van ’s lands vloot niet nuttig,
i maar veeleer schadelijk kan geacht worden`?
,,Wij herhalen het dus, zoo iets kunnen wij van het
Nederlandsch Gouvernement niet verwachten, en eindigen